Slavnost sv. Petra a Pavla

Marie Koscelníková 28.června 2011

Slavnost sv. Petra a PavlaNa den 29. června připadá slavnost sv. Petra a Pavla. Mons. Jan Baxant bude při této příležitosti od 18.00 hodin celebrovat mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla v Mělníku, při které udělí svátost biřmování.

 


Petr a Pavel jsou apoštolové s výjimečným významem. Jejich společný svátek se slaví už od poloviny III. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery.

Petr, první zástupce Kristův, je základem víry, jednoty i původní tradice, držitelem pravdy. Pavel je označován za prvního nositele evangelia pohanům a jako neúnavný bojovník za křesťanskou univerzálnost.

Na Petrovi - na skále, postavil Ježíš církev v odpověď na víru, kterou Petr vyznal. Jako zástupci církve mu Ježíš řekl: Tobě dám klíče nebeského království.
Petra následoval Pavel, dřívější pronásledovatel, který po setkání s Kristem dal všechny své síly do jeho služeb.

Za císaře Nerona byli Petr i Pavel zajati, Petr byl ukřižován hlavou dolů a Pavel později sťat. Došli spravedlnosti pro vyznání pravdy, pro kterou zemřeli.