Slavnost Těla a krve Páně s biskupem Janem Baxantem

Hana Klára Němečková 31.května 2013

Slavnost Těla a krve Páně s biskupem Janem BaxantemLitoměřický biskup Jan Baxant včera 30. května 2013 sloužil v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích od 18.00 hodin mši svatou u příležitosti slavnosti Těla a krve Páně. Tradiční eucharistické procesí s adorací Nejsvětější svátosti se tentokrát pro déšť konalo uvnitř katedrály.

 

Slavnostní bohoslužby se zúčastnilo několik desítek věřících převážně z litoměřických farností. S biskupem koncelebroval probošt svatoštěpánské kapituly a dómský farář Jiří Hladík spolu s kanovníky Józefem Szeligou a Martinem Davídkem.

V úvodu homilie pan biskup mimo jiné připomněl, že se v několikasetleté historii svátku Božího těla vždy sledovalo především statečné a veřejné přiznání se ke Kristu, který je přítomen v Nejsvětější svátosti oltářní. V souvislosti s aktuální nepřízní počasí dodal, že ono „statečné a veřejné, ale hlavně opravdové, to znamená z duše, ze srdce, celou svou bytostí přiznání se ke Kristu má svou platnost i uvnitř kostela, při „důvěrné adoraci.

Dále přítomným nabídl meditaci k adoraci Nejsvětější svátosti. Soustředil se nejprve na otázku víry v Krista, Božího syna, který koná mimořádné věci božským způsobem, a může tedy zázračně rozmnožit chleba k nasycení zástupů (srov. čtení evangelium ze slavnosti Lk 9,11-17) i způsobit, aby se z chleba stalo jeho tělo (2. čtení, 1 Kor 11,23-36): „My respektujeme moc Kristovu, je mimořádná, protože je božská, a Jeho objektivní přítomnost v eucharistii. Nezáleží na našich subjektivních dojmech, nezáleží na našem lidském smýšlení. On je v eucharistii přítomen, i kdyby - to si naštěstí ani nemusíme představovat - nikdo nevěřil.

Jako druhý krok, námět k eucharistické meditaci biskup Jan Baxant uvedl rozjímání o spáse, vykoupení, Kristově oběti: „Vzal do ruky chléb a řekl, toto je moje tělo, které se za vás vydává... V tomto druhém kroku je vyjádřeno mnohem víc, než co apoštolové slyšeli při poslední večeři - protože ne všechno to, co slyšíme, je úplné, dokonalé. Nevnímáme realitu, a natož božskou realitu jenom svými smysly, ale můžeme ji chápat rozumem, který je osvícen vírou. V těch slovech je obsažena oběť, vykoupení, spása. Toto je moje tělo, které se za vás vydává! Všechno, co mám, celá moje existence, celá moje osoba se vydává. Pán Ježíš si nenechává v této vydanosti vůbec nic pro sebe, ani kousek, ani stín. Toto je moje tělo, celé, nerozdělené, a toto celé tělo se vydává za vás! Tedy přítomna je zde oběť Kristova, a to absolutní oběť, dokonalá oběť. On se nevydává pro něco, vydává se pro někoho, a nejenom pro některé, protože přišel, aby všichni lidé byli spaseni. Jeho vydanost jako vykoupení je vyjádřením toho, že my jsme si spásu nemohli koupit sami, dosáhnout jí sami svými silami, třeba zbožnými, nejlepšími úmysly. To všechno bylo a je mimo naše schopnosti, naši dispozici. On zaplatil, dal, nabídl výkupné za nás. A tak jsme byli spaseni.

Homilii uzavřel pozváním k adoraci: „Je tedy třeba uctít Boží eucharistické tělo, je třeba Boží tělo adorovat, je třeba se před Božím tělem alespoň trochu pozastavit a připomínat si všechno, co to pro nás znamená. Jistě chápeme, že nestačilo v historii křesťanství, historii katolické církve, která uznává naplno eucharistii se vším všudy, jen ono přijímání ve mši svaté, kdy se eucharistický pokrm rozplyne v mé bytosti a pronikne, prolne celou mou bytostí. Bylo a je ještě potřebné a určitě nutné, abychom v tom prolnutí Kristem ještě setrvávali dál v tichosti. Abychom zachytili alespoň něco z doznívání velikého Božího tajemství. To je eucharistická adorace, to je úcta Božího těla.

 

Procesí po mši svaté se kvůli počasí konalo uvnitř katedrály, od hlavního oltáře k oltáři kaple Nejsvětější svátosti. Na závěr modlitby po slavnostním zpěvu Te Deum udělil biskup Jan Baxant svátostné požehnání.

Svátek Božího těla dozní v katedrále následující neděli 2. června 2013. Dómská farnost se připojí k celosvětové adoraci, ke které zve Svatý otec František u příležitosti Roku víry. Hodinová adorace se skuteční po kanovnických nešporách, které se budou konat v obvyklém čase od 17.00 hodin.