Slavnost Těla a Krve Páně v Bohosudově

Milena Davídková 10.června 2023

Slavnosti Těla a Krve Páně v bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově ve čtvrtek 8. června 2023 předsedal farář R.D. Michael-Philipp Irmer. Koncelebroval s ním farní vikář R.D. Christopher Cantzen. Jáhenskou službu u oltáře vykonával Mgr. Jiří Breu. Eucharistický průvod se konal v ambitech bohosudovské baziliky, a i když účastníků bohoslužby bylo poskrovnu, božítělová radost z eucharistického Krista uprostřed svého lidu naplnila všechny přítomné. 
8. června 2023, bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov

Foto: Irena Breuová