Slavnost Zvěstování Páně v litoměřickém jezuitském kostele

Dominik Faustus 26.března 2019
O slavnosti Zvěstování Páně 25. března 2019 se od 18 hodin konala poutní mše svatá v litoměřickém jezuitském kostele. Hlavním celebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek, který přijal pozvání od litoměřického děkana farnosti Všech svatých Józefa Szeligy. Kostel Zvěstování Panny Marie je významnou barokní stavbou z let 1701-1731 postavenou Octaviem Broggiem původně jako jezuitský řádový kostel. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 byl kostel využíván jako pivovarský sklad, a to až do roku 1810, ve kterém se stal celý jezuitský areál kněžským seminářem. Kostel byl v té době opraven a od roku 1818 sloužil jako seminární až do dubna 1940, kdy německé ozbrojené síly zabraly budovu pro své potřeby, a němečtí bohoslovci museli narukovat do německé armády. Většina z nich byla odeslána na východní frontu, odkud se jich vrátila zpět pouze hrstka. V litoměřickém kostele Zvěstování se pravidelné bohoslužby sloužily ještě v 50. letech 20. století. Poté, co kostel převzalo město, začala jej využívat Severočeská galerie výtvarného umění jako depozitář a restaurátorskou dílnu. Od roku 1975 byl kostel předán litoměřickému Okresnímu národnímu výboru, který jej začal opravovat a přizpůsobovat pro účely okresního archivu. V roce 1992 byl kostel předán zpět do užívání Severočeské galerii, která již několik let umožňuje, aby se mohly v tomto kostele zasvěceném Panně Marii konat příležitostné či poutní bohoslužby. Letos, v závěru poutní mše svaté při poděkování za pozvání, připomněl hlavní celebrant M. Davídek, že v pokoncilní koncepci církve je opět zdůrazněno, že kostel je místem, kde se člověk setkává s Bohem.


Kostel Zvěstování Panny Marie, 25. března 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus