Trmickým kostelem opakovaně zněla slova díků

Jana Michálková 25.listopadu 2013

Trmickým kostelem opakovaně zněla slova díkůV Trmicích se v sobotu 23. listopadu 2013 konala slavnostní děkovná mše svatá jako poděkování Pánu Bohu, Panně Marii a všem lidem dobré vůle, kteří svými modlitbami a dary přispěli k záchraně zdejšího kostela Narození Panny Marie a k jeho zachování pro původní účely. Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

 

Novým majitelem kostela Narození Panny Marie v Trmicích se v polovině letošního října stalo občanské sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích - „FIAT VOLUNTAS TUA (více informací naleznete zde: www.kosteltrmice.cz). Kostel bude i nadále sloužit místní farnosti k bohoslužebným účelům. Desítky lidí v sobotu při slavnostní mši svaté děkovaly za jeho záchranu.

Hlavním celebrantem mše svaté byl diecézní biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali R.D. Jiří Voleský, administrátor in spiritualibus trmické farnosti, R.D. Milan Matfiak, administrátor farního obvodu Mcely, okrskový vikář a litoměřický děkan R.D. Józef Szeliga, tepličtí salesiáni P. Václav Čunek, P. Ladislav Nádvorník, P. Benno Beneš a P. František Pospíšil, farní vikář z Lovosic R.D. Wojciech Szostek a o. Lukáš Bakajsa, administrátor Řeckokatolické farnosti v Ústí nad Labem. Liturgii doprovodil komorní sbor pod vedením Mgr. Marie Gottfriedové.

Homilii litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta si můžete přečíst zde.

 

Předsedkyně sdružení FIAT VOLUNTAS TUA Mgr. Marie Gottfriedová v závěru slavnosti poděkovala všem, kteří se jakýmkoli způsobem na záchraně kostela podíleli.

Milí přátelé, chci v této chvíli poděkovat a oněch poděkování mám na srdci několik. Když dovolíte, obrátím se, otče biskupe Jane, nejprve k Vám. Děkujeme Vám za to, že jste dnes přijel do Trmic a sloužil v tomto chrámu Narození Panny Marie slavnostní děkovnou mši svatou. Vážíme si toho, že jsme tyto slavnostní chvíle směli prožívat ve vaší přítomnosti. Děkujeme Vám také, otče biskupe Jane, za to, že jste s námi, trmickými farníky, v uplynulých třech letech nesl všechny bolesti a útrapy. Víme, že Vám osud zdejší farnosti a zdejšího chrámu nebyl lhostejný. Děkujeme Vám za Vaši podporu, děkujeme Vám za Vaše modlitby a děkujeme Vám také za Vaše neobyčejně štědré finanční dary, kterými jste přispěl k záchraně trmického kostela Narození Panny Marie. Milý otče biskupe Jane, přijměte, prosím, naše opravdu srdečné poděkování.

Mé další poděkování směřuje ke všem kněžím u oltáře. Děkujeme vám, milí otcové, za to, že jste dnes přijeli do Trmic, děkujeme vám za vaši podporu a za četná povzbuzení, kterých se nám z vaší strany dostávalo. Děkujeme vám za vaše modlitby, děkujeme vám za jakýkoliv druh pomoci při záchraně zdejšího kostela. Velké poděkování patří Vám, otče Milane Matfiaku, přijměte, prosím, od nás všech opravdu upřímné poděkování a slova vděčnosti.

Nyní se obracím k vám, milí přátelé, bratři a sestry, milí hosté. Když jsme před třemi lety zakládali občanské sdružení pro záchranu kostela a fary v Trmicích - „FIAT VOLUNTAS TUA, říkali jsme si, že pokud se nestane zázrak, je veškeré naše úsilí marné a my nezmůžeme zhola nic. Často jsme propadali malomyslnosti a pocitům beznaděje. Avšak zázrak se stal. My všichni jsme svědky zázraku. Máme z toho obrovskou radost a já ze srdce děkuji vám všem, kteří jste nám pomáhali, kteří jste nás podporovali, kteří jste se za nás modlili, kteří jste k dílu záchrany přispěli také finančními dary. Bez vaší pomoci a bez vaší solidarity by naše úsilí nedošlo svého cíle. Opravdu upřímně a ze srdce vám děkujeme za vaši pomoc.

Domnívám se, že příběh trmického kostela není jen příběhem záchrany jakési stavby z cihel a kamenů. Domnívám se a jsem přesvědčena o tom, že příběh trmického kostela v sobě skrývá daleko hlubší poselství. Je poselstvím o tom, že když si lidé navzájem pomáhají, podají si pomocnou ruku a společně o něco usilují, dokážou opravdu veliké a obdivuhodné věci. Poselstvím o tom, že Bůh je všemohoucí, a i dnes, tady a teď, koná zázraky. Poselstvím o tom, že bychom se, my lidé, nikdy neměli vzdávat, nikdy bychom neměli ztrácet víru a naději, nikdy bychom neměli ztrácet odvahu konat dobro. Kéž se toto poselství vryje hluboko a nesmazatelně do chrámů našich srdcí. To přeji ze srdce každému z nás. Děkujeme vám!

 

Bezprostředně po skončení mše svaté mohli zájemci vyslechnout krátkou přednášku o historii zdejšího kostela z úst ústeckého historika dr. Víta Honyse.

Všichni účastníci bohoslužby byli Mgr. Gottfriedovou pozváni na oběd do sálu místní restaurace.