230 let od rozšíření území litoměřické diecéze

P. Stanislav Přibyl, generální vikář 16.února 2014

230 let od rozšíření území litoměřické diecézeV pondělí 17. února 2014 uplyne 230 let ode dne, kdy získala litoměřická diecéze v podstatě dnešní podobu.

Litoměřická diecéze byla založena 3. července 1655 papežem Alexandrem VII. Prvním biskupem se stal dosavadní probošt litoměřické kapituly Maxmilián Rudolf, svobodný pán ze Schleinitz, jak o tom svědčí buly Primitiva illa Ecclesia o založení diecéze a Regimini universalis Ecclesiae, jíž je jmenován první litoměřický biskup.

Pravděpodobně však mnohého překvapí, že dnešní území litoměřické diecéze se podstatně liší od území diecéze v době jejího založení. Dnešní území litoměřické diecéze se nachází na území historických krajů litoměřického, žateckého a boleslavského. V roce 1655 se však diecéze rozkládala jen na území kraje litoměřického. Měla tedy oproti dnešní rozloze jen asi třetinovou velikost. Při úvahách o rozloze jednotlivých diecézí se však počítalo v podstatě s dnešní rozlohou. V únoru roku 1643 píše Maxmilián Rudolf Schleinitz, že navrhuje, aby litoměřická diecéze zahrnovala žatecký, litoměřický a boleslavský kraj, kde se nejvíce vyskytují luteránští kazatelé a svádějí lid. Je dokonce toho názoru, že by k nové diecézi měl patřit i kraj rakovnický a slánský. Nicméně realita byla nakonec mnohem prostší.

Bula Primitiva illa Ecclesia vymezuje území litoměřické diecéze takto: Proto „jsme se po zralé úvaze i na základě úsudku shromážděných kardinálů z Kongregace svaté římské církve pro šíření víry plnou apoštolskou mocí rozhodli navždy vyčlenit a oddělit od pražské diecéze výše jmenované město Litoměřice spolu s celým litoměřickým krajem a jeho farními kostely, s městy v něm ležícími, se všemi jeho končinami, s celým jeho územím, s jeho pevnostmi, vesnicemi a všemi místy; taktéž s jeho duchovenstvem, lidem a všemi osobami, s kláštery, kostely, posvátnými místy, s beneficii církevními (se správou i bez správy), světskými i řeholními, náležejícími jakýmkoli řeholním řádům.“

K podstatnému rozšíření litoměřické diecéze došlo právě před 230 lety, a to 17. února 1784 dvorním dekretem císaře Josefa II. Tento dekret byl vydán po dohodě s Apoštolským stolcem. Území diecéze se tak ztrojnásobilo. Kromě litoměřického kraje k ní od tohoto okamžiku patřil také kraj mladoboleslavský a žatecký, dále farnost Světec na Teplicku (Schwaz), která byla patronátní farností pražského arcibiskupa a Kozly na Lounsku, obročí pražské kapituly.

Rozloha diecéze se od onoho 17. února 1784 zachovala v podstatě nezměněná až do roku 1993, kdy byly v souvislosti se založením plzeňské diecéze upraveny hranice téměř všech českých diecézí.

valdstejn.jpg

Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789), 6. biskup litoměřický

 

V roce 1784 byl litoměřickým biskupem Emanuel Arnošt z Valdštejna (1716-1789), v pořadí šestý biskup na tomto stolci, velmi významná a nesmírně zajímavá postava. Kromě své vynikající pastorační a kazatelské činnosti byl neúnavným sběratelem a mecenášem. Zachovala se po něm velmi cenná knihovna, mající ve svém fondu kromě jiného rukopisnou bibli, tzv. Litoměřicko třeboňskou, četné prvotisky a další bibliofilie, mezi něž patří například také tzv. Klaudiánova mapa Čech, tisk existující pouze v jediném originálu. Biskup Valdštejn byl také sběratelem mincí, jeho sbírka je základem numismatické sbírky Národního muzea, a tedy stojí u základů české numismatiky vůbec.