V úterý 1. září 2020 začíná nový školní rok

Milena Davídková 31.srpna 2020

V pondělí 1. září 2020 se otevřou po prázdninách základní a střední školy po celé České republice. Také v litoměřické diecézi se vrátí žáci a studenti do svých lavic, aby společně se svými učiteli a spolužáky zahájili nový školní rok.

V letošní první školní den litoměřický biskup Mons. Jan Baxant spolu s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem navštíví varnsdorfské biskupské gymnázium a poté se zúčastní slavnostního otevření nového sídla Schrödingerova institutu v Klášteře sv. Karla Boromejského v Jiříkově, po jeho více než čtyřleté rekonstrukci.

Slavnost v Jiříkově se koná v úterý 1. září od 11 hodin a bude zahájena mší svatou spojenou s požehnáním obnovené kaple Nejsvětějšího Srdce Ježíšova i celé budovy kláštera. Mši svatou bude celebrovat litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po mši bude možná prohlídka kláštera spojená s drobným občerstvením.


117955

Přehled církevních a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Biskupství litoměřické: 

BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHOSUDOV

Škola nabízí celkový osobnostní rozvoj člověka – od předškolního věku až k hranici dospělosti. Škola usiluje o to, stát se školou komunitní, ve své lokalitě rovněž plní funkci vzdělávacího, výchovného a kulturního centra.

Prioritami školy jsou:

vstřícnost, tolerance a respekt ve vzájemných vztazích členů školní komunity,
otevřená a konstruktivní komunikace,
poskytování kvalitních základů všeobecného vzdělání a vzbuzování potřeby celoživotního vzdělávání,
bohatá zájmová činnost,
projektová činnost a veřejná vystoupení.

Charakteristika školy

Škola je tvořena těmito součástmi: gymnázium osmileté, gymnázium čtyřleté, základní škola, mateřská škola, školní družina, školní klub, středisko volného času.

Filosofie školního vzdělávacího programu vychází z myšlenky a uplatňování individuálního přístupu ke všem dětem, žákům a studentům – „Všichni sem patří, každý zde má své místo.“ Škola usiluje o to, aby byl každý vzděláván způsobem, který nejlépe odpovídá jeho potřebám a je tak zárukou úspěšnosti.

Ve školní družině, ve školním klubu a ve středisku volného času mohou děti, žáci a studenti smysluplně trávit volný čas v zájmových kroužcích a při dalších volnočasových projektech. Škola rovněž formou kulturních a vzdělávacích aktivit vytváří prostor pro širokou veřejnost, zejména občany Bohosudova, Krupky a okolí.

I letos bude úspěšně vykonávat svou činnost mateřská škola „Bohosudovský korálek“. Zde se děti komplexně připravují na úspěšné zahájení povinné školní docházky.

Škola opakovaně a úspěšně získává finanční podporu z dalších mimorozpočtových zdrojů a zkvalitňuje tak podmínky pro svoji činnost (granty Evropské unie, MŠMT, Renovabis apod.).

Webové stránky:www.bgbzs.cz

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ANTONÍNA BRATRŠOVSKÉHO V JABLONCI NAD NISOU

 

Jedná se o úplnou základní školu, která ve spolupráci s rodinou poskytuje žákům kvalitní vzdělání a současně žáky vychovává v duchu tradičních hodnot. Škola cíleně usiluje

o menší počet žáků ve třídách a vytváří tak odpovídající prostředí pro rozvoj a vzdělávání každého žáka. Filosofie školy vychází z křesťanské tradice a z úcty k člověku.

Prioritami školy jsou:

individuální přístup k žákům (zohledňování speciálních vzdělávacích potřeb),
výuka cizího jazyka od 1. ročníku,
bohatá zájmová činnost,
výuka náboženství, etiky a estetiky,
rodinné klima.

Charakteristika školy

Vzdělávání je uskutečňováno podle školního vzdělávacího programu „Škola pro život“. Jeho specifikem je výuka cizího jazyka (anglický, německý, francouzský jazyk) již od 1. ročníku; dále pak orientace na etiku a estetiku. Nedílnou součástí vzdělávacího programu je orientace na křesťanskou tradici. Důraz je kladen na dobré vzájemné vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči. Spolupráce s rodinou je považována za klíčový pilíř úspěchu vzdělání a výchovy. Žáci jsou prostřednictvím vzdělávacích i zájmových aktivit vedeni k vytváření pozitivních vztahů – k přírodě, k životnímu prostředí i k výsledkům lidské práce. Součástí školního vzdělávacího programu je také environmentální výchova.

Škola vytváří prostor pro smysluplné využívání volného času prostřednictvím zájmových kroužků a mimoškolních aktivit organizovaných školní družinou a školním klubem.

Škola dlouhodobě spolupracuje se spolkem Pro Gablonz ze švýcarského města Weinfelden, který školu od jejího založení finančně i duchovně podporuje. Významné partnery má škola rovněž v dalších subjektech a institucích – např. Římskokatolická farnost – děkanství Jablonec nad Nisou a další.

Škola se úspěšně zapojuje do projektové činnosti a s využitím mimorozpočtových zdrojů zkvalitňuje podmínky pro svoji činnost (granty Evropské unie, MŠMT, Renovabis apod.).

Webové stránky:http://www.zsab.cz/

GYMNÁZIUM VARNSDORF

 

Gymnázium Varnsdorf je osmileté všeobecné gymnázium. Nabízí všeobecné studium, které je rozpracováno ve školním vzdělávacím programu s názvem: Poznání činí domýšlivým, ale láska buduje (Scientia infant, caritas vero aedificat).

Prioritami školy jsou:

rodinné prostředí,
křesťanské zásady výchovy,
výuka cizích jazyků,
informační a výpočetní technika,
projektová, prožitková a environmentální výuka.

Charakteristika školy

Motto školního vzdělávacího programu určuje přístup školy ke vzdělání – nejde především o množství předaných informací, ale o to, aby v sobě žáci objevili své vlohy a přednosti, a ty pak dál ve svém životě rozvíjeli. Škola umožňuje všem studentům získat dostatečně hluboké všeobecné znalosti a dovednosti ve všech předmětech a hluboké odborné znalosti v předmětech pro žáka profilových. Během celého studia je kladen důraz na vlastní zodpovědnost studentů za své vzdělávání, úspěch u maturitní zkoušky a úspěch při studiu na vysoké škole. Školní vzdělávací program umožňuje studentům prostřednictvím Akademie příslibu velký výběr volitelných předmětů.

Školní klub a středisko volného času Akademie příslibu, která vznikla ve Varnsdorfu jako vůbec první v celé Evropě, je podnětným a bezpečným prostředím pro žáky školy nad rámec vyučování a je otevřena i dalším zájemcům. V současné době je zde registrováno více než 600 přihlášených akademiků s neuvěřitelně širokou aktivitou (více než 120 pravidelných akcí a celá řada akcí příležitostných).

Škola spolupracuje s řadou tuzemských i zahraničních subjektů a opakovaně a úspěšně se zapojuje do grantů Evropské unie.

Webové stránky:www.bgv.cz

SCHRÖDINGERŮV INSTITUT – STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU PRO ŠLUKNOVSKÝ VÝBĚŽEK

 

Charakteristika SI

SI je organizace, která vytváří nové a podporuje stávající volnočasové aktivity ve Šluknovském výběžku. Autoři tohoto projektu jsou přesvědčeni, že právě volnočasové aktivity mohou pomoci snížit občanské napětí, zlepšit soužití a také eliminovat znevýhodnění obyvatel, které plyne ze zdejší zeměpisné polohy.

SI není nadací – nezaměřuje se primárně na znevýhodněné a nespolupracuje s vládními institucemi. Jeho hlavním smyslem a myšlenkou je co nejvyšší míra zapojení obyvatel, nikoliv institucionální zaštítění.

Činnost SI zajišťují tzv. “tutoři” – organizátoři jednotlivých akcí. Tito lidé pořádají pravidelné nebo ne-pravidelné akce, do nichž se mohou zájemci zapojit. SI není otevřen jen pro určitým způsobem omezenou skupinu dětí a mládeže (Romové, sociálně či jinak znevýhodněné děti apod.) – SI je otevřen pro každého, kdo má otevřenou mysl a chce svůj život prožívat naplno.

Geneze vzniku SI

Šluknovský výběžek, obdobně jako většina oblastí bývalých Sudet, lze v současné době chápat jako region s vysokou mírou sociální patologie – nedostatkem či nefunkčností sociálních vazeb, nízkou úrovní sociální soudržnosti, absencí jakéhokoli porozumění a konsensu mezi různě definovanými skupinami obyvatel. Tento stav je způsoben především specifickou historií regionu. Odsunem původního obyvatelstva došlo k rozbití jednak sociální soudržnosti mezi lidmi, ale také k odosobnění vztahu ke (kulturní) krajině a infrastruktuře, kterou nově příchozí obyvatelstvo nikdy nepřijalo plně za svou.

Smysl činnosti SI

SI si klade za cíl podporu procesu revitalizace sociálních vazeb a sociální soudržnosti tím, že poskytuje obyvatelům Šluknovského výběžku pedagogické, materiální i finanční zázemí pro realizaci společných aktivit. Prostřednictvím nich by mělo docházet k častější interakci mezi lidmi a tím k upevňování podstatných prvků komunity. Participace různě definovaných skupin (etnických, sociálních a jiných) je nedílnou myšlenkou institutu.

Webové stránky:www.sinstitut.cz

ČESKO-NĚMECKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA SVATÉ ZDISLAVY V LITOMĚŘICÍCH

Provozovatelem mateřské školy je Diecézní charita Litoměřice. Mateřská škola poskytuje dětem předškolní vzdělávání založené na principu individualizovaného přístupu a zohledňování specifických potřeb dětí.

V průběhu docházky do mateřské školy se děti zábavnou formou a věku přiměřenými metodami a formami práce seznamují s německým jazykem.

Mateřská škola doplňuje vzdělávání dětí o bohatou škálu mimoškolních aktivit – výlety, exkurze, projektové dny atd.

Webové stránky: www.skolka-zdislava.cz


(Foto na úvodním banneru: Pedagogové z Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov)