Velkopáteční obřady 2013

Jana Michálková 31.března 2013

Velkopáteční obřady 2013Velkopáteční obřady s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem se konaly v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích 29. března 2013 od 18 hodin.

Velký pátek je dnem přísného půstu a připomínky umučení Páně. Obřady mají tři části - bohoslužbu slova, uctívání kříže a přijímání. Stejně jako na Květnou neděli se čte zpráva z evangelia o Ježíšově smrti (tzv. pašije).

Bohoslužba začala v naprostém tichu, kdy si uvědomujeme, že Ježíš musel podstoupit své utrpení pro hříchy všech lidí, a litujeme, že i my jsme přispěli svým dílem. Rozjímáme o utrpení Páně, které nám přineslo spásu. Biskup spolu s kněžími poklekl před oltářem.

Velkopátečních obřadů se účastnili probošt Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích Jiří Hladík O.Cr. a kanovník kapituly Martin Davídek. Texty pašijí četli kanovník Martin Davídek a dva z farníků - Tomáš Zadražil a Ondřej Kubišta.

Biskup v promluvě řekl, že pašijový příběh na nás doléhá silnou duchovní intenzitou, a to proto, že je před nás v několika větách předestřen celý smysl Kristova poslání, Kristova díla, Kristových úmyslů, a zamýšlel se nad tím, v jaké společnosti, v blízkosti kterých lidí se odehrávají poslední okamžiky Kristova života. Poukázal především na Pannu Marii, kajícnici Maří Magdalénu a učedníka Jana, kteří zůstali s Pánem Ježíšem až do jeho smrti, a zdůraznil, že otevřené, připravené srdce je největší hodnota.

Po přímluvách za církev a celý svět, za věřící i nevěřící, byl k hlavnímu oltáři přinesen kříž (znamení spásy). Přítomní v katedrále k němu postupně přistupovali, aby se společně poklonili tomu, kdo na něm zemřel - svému Zachránci a Vykupiteli. Po uctívání kříže byli pozváni ke svaté hostině.