Vyšlo nové číslo diecézního časopisu Zdislava

Jana Michálková 2.září 2013

Vyšlo nové číslo diecézního časopisu Zdislava Upozorňujeme vás na zářijové číslo diecézního časopisu Zdislava (08/2013), které právě vyšlo a které je monotematicky zaměřeno na osobnost biskupa Antona Aloise Webera, posledního litoměřického biskupa německé národnosti, jehož 65. výročí úmrtí si v příštích dnech připomeneme. Pokud si budete chtít časopis Zdislava objednat, kontaktujte nás.

 

„Milí čtenáři, dostáváte do rukou vydání diecézního časopisu Zdislava, které je opravdu zvláštním, výjimečným vydáním. Spíše se jedná o sborník textů nejrůznějšího charakteru, které redakce shromáždila při příležitosti 65. výročí úmrtí litoměřického biskupa Antona Aloise Webera, posledního biskupa na litoměřickém stolci, jehož mateřštinou byla němčina. ... Byl opravdu velikou osobností církve i společnosti, zvláště v posledních desetiletích svého života. Byl svého druhu prorokem, prozřel totiž realitu své doby a formuloval postoj křesťana způsobem, který je nám dnes blízký, sympatický a možná i samozřejmý, avšak ve své době to byl postoj odvážný, ojedinělý a veskrze avantgardní. Mezi mlýnskými kameny nacionálně vypjatých vztahů česky a německy mluvících dětí téže země ukazuje univerzalitu církve nejen jako jakýsi společný jmenovatel, ale především jako bázi, na níž se mají odehrávat všechny vztahy mezi křesťany, píše mj. v úvodníku generální vikář litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislav Přibyl CSsR.

Do zářijové Zdislavy jsme připravili rozhovor s P. Mag. theol. Jakubem Jirovcem, členem České provincie Řádu bratří domu Panny Marie v Jeruzalémě, který vystudoval katolickou teologii ve Vídni a pokračuje v doktorandském studiu církevních dějin na vídeňské univerzitě. Povídali jsme si s ním o jeho dizertační práci a plánovaném výzkumu, který by se měl týkat i litoměřického biskupa A. A. Webera.

„Antonína Aloise Webera, duchovního pastýře, vystaveného turbulencím doby představí historik doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Přednáška doc. J. Šebka o biskupu Weberovi se koná ve čtvrtek 12. září od 17 hodin v budově biskupské kurie na Dómském náměstí v Litoměřicích. Všichni jste na ni srdečně zváni.)

Oslovili jsme osobnosti českého i německého duchovního a kulturního života, jejichž krátké texty věnované biskupu Weberovi jsou zajímavým, poučným a podnětným spektrem názorů a náhledů na tuto nevšední osobnost. Svá zamyšlení pro Zdislavu napsali: diecézní biskup Mons. Mgr. Jan Baxant, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka OP, augsburský biskup Dr. Konrad Zdarsa, probošt litoměřické katedrální kapituly a dómský farář J.M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr.,  kanovník litoměřické katedrální kapituly a farář v Žitenicích R.D. Karel Havelka, doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., z Ústavu slovansko-germánských studií při Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně (UJEP), doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., z Katedry historie Filozofické fakulty UJEP, PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D., z Katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci, za Česko-německý fond budoucnosti Dr. Tomáš Jelínek, PhDr. Joachim Bruss a Mgr. Martin Hořák, za sdružení Ackermann-Gemeinde ve Fuldě Alois Hofmann, dále Dr. Phil. Georg Wodraschke z bavorského Niederfüllbachu, Dr. Evelin Maria Habel ze Šluknova či Brigita Janovská z Mostu. Na biskupa Webera zavzpomínal Emil Tuma z Rumburku, řeholníci-salesiáni působící v Teplicích P. Benno Beneš a P. Jan Rob, Dagmar Šoubová a Marta Vojáčková z Litoměřic.

Všem mnohokrát děkujeme!

S anketní otázkou „Co vám říká jméno Weber? jsme se obrátili na obyvatele Krásné Lípy a Vlčí Hory (kde se biskup Weber narodil) i např. na žáky a studenty z Varnsdorfu. Jejich odpovědi zde také naleznete.

Archivář Biskupství litoměřického Mgr. Martin Barus, který se na přípravě tohoto monotematického čísla velkou měrou podílel, do něj mj. zařadil pastýřský list biskupa Webera z února roku 1938, informaci o kostelech vybudovaných za Weberova episkopátu a vybral z archivu zajímavé dobové fotografie.

I tentokrát představujeme farnost - podíváme se do Krásné Lípy - a zveme na akce spojené s Weberovým výročím.

 

Objednat časopis Zdislava si můžete na adrese:

Redakce Zdislava, Dómské náměstí 9, Litoměřice 412 88, e-mailem na zdislava@dltm.cz (telefonicky na čísle 416 707 536)

nebo na zdislava@in.cz (telefonicky na čísle 775 598 604).

Jeden výtisk stojí 20 Kč.

 

Starší čísla najdete v elektronické podobě na našich internetových stránkách.