Výzva diecézánům

Milena Davídková 6.února 2020

Drazí diecézáni, bratři a sestry,

protože Světová zdravotnická organizace vyhlásila kvůli epidemii globální stav zdravotní nouze, i s ohledem na blížící se Celocírkevní den nemocných 11. 2., Vás všechny touto výzvou prosím o projev duchovní křesťanské solidarity. Jistě, nechci a nikdo z nás nechce podléhat panice, ani katastrofickým teoriím, ale k této výzvě mě vede povinnost odpovědnosti a sounáležitosti s bližními, ať se ocitají kdekoliv na světě, zvláště pak nyní s postiženými vážnou virovou chorobou, ale i se všemi zdravotníky a ošetřujícími, kteří s nebezpečně nakaženými nemocnými zůstávají, aby ve statečnosti a ušlechtilosti svého povolání služby a mimořádného poslání vytrvali. 

Proto Vás, drazí diecézáni vyzývám a prosím, abychom na všechny nemocné a jejich zdravotní pečovatele, pamatovali modlitbou při každé mši svaté, ode dneška až do odvolání zdravotní nouze, a připojili účinný projev solidarity kajícími skutky pokání.

Ze srdce Vám děkuji. Bůh Vám žehnej a Panna Maria, Uzdravení nemocných, chraň!
Váš + Jan