Výzva litoměřického biskupa (ze dne 12. 3. 2020)

Milena Davídková 12.března 2020

Vážení a milí otcové, kněží a jáhnové, pastorační pomocníci,
drazí bratři a sestry, milé diecézánky a milí diecézáni,

v souvislosti s dnešním, tj. 12. 3. 2020, vyhlášením Vlády ČR o nouzovém stavu, platí při uzavření škol moje výzva ze dne 10. 3. t.r. ulehčit rodičům dětí od cca 5. třídy ZŠ, jejich starost zabezpečit domácnost, ve které tyto děti zůstanou, když rodiče budou v zaměstnání. Proto vyzývám mládež naší diecéze, studentky a studenty, starší žákyně a žáky ZŠ, kterým též je školní výuka pozastavena, aby nabídli svou pomoc pohlídat v rodinách ty děti, jejichž rodiče musejí odcházet do zaměstnání. Biskupství takovým domácím pomocníkům nabízí uhrazení alespoň oběda. Místní duchovní správci se s výdaji, spojenými se stravou pomocníků, obrátí na mne. Těší mě, že se již několik dobrých lidí přihlásilo a nabídlo svou pomoc při pohlídání dětí, ale i pomoc materiální.

Vyzývám laické držitele mimořádného povolení k podávání Eucharistie, aby byli k dispozici podat Tělo Páně v neděli, nebo ve všedních dnech. Kněze prosím, aby byli ochotni navštěvovat nemocné a starší lidi v jejich domácnostech, avšak aby ve zvýšené míře dbali hygienických zásad (dostupné desinfekční prostředky s sebou!). Nejedná se jen o zdraví nás, kněží, ale o to, abychom nezpůsobovali zhoršení stavu samotných nemocných. Je samozřejmě nutné respektovat vládní nařízení, avšak stejně naléhavé je varovat se jakéhokoliv skrupulózního chování. V nejasnostech, nechť kněží bez obav kontaktují mne, svého biskupa.

Protože se prakticky nyní na omezenou dobu 30 dnů jedná o rušení veřejných bohoslužeb, pokud je to jen trochu možné, zpřístupněme kostely k soukromé adoraci a tiché soustředěné modlitbě. Je žádoucí, aby všem lidem dobré vůle, byla v těchto nelehkých časech poskytnuta příležitost vyhledat posilu u svatostánku.

Platí, že všichni pravidelní návštěvníci bohoslužeb jsou dispenzováni od nedělní povinnosti účasti na mši svaté. Nabízí se však možnost sledovat mši sv. díky rozhlasovému vysílání, resp. díky televiznímu přenosu (Radio Proglas a TV Noe), je-li jim to dostupné. Svaté přijímání jim mohou donést pomocníci Eucharistie. V naší diecézi jich je téměř třicet. Rozšířím jejich počet okamžitě, když jejich duchovní správcové o to požádají a každého jednotlivého event. kandidáta doporučí. Kněze vybízím k tomu, aby denně soukromě, nebo v uzavřeném společenství max. celkového počtu 30 věřících, celebrovali mše sv. už také kvůli dostatečnému počtu konsekrovaných hostií, nyní podávaných hlavně mimo mši sv.

Eucharistii doporučuji podávat na ruku, stejně tak by bylo vhodné vyprázdnit kropenky.

V současné situaci, zcela pro nás nezvyklé, spatřuji i pozitivní impulzy: možná si začneme více vážit každé mše sv., Eucharistie, sounáležitosti s postiženými, zapomeneme na všemožné sváry a nepokoje, prohloubíme důvěru v Boha, Kristovu církev a její právoplatné představitele, uvědomíme si sílu modlitby v duchovním propojení na dálku, naučíme se skromnosti ve svých nárocích, a získáme živé přesvědčení, že na všechno sami nestačíme, všechno mít nemusíme, staneme se více svobodnými pro službu Bohu a lidem.

Na přímluvu Panny Marie, Pomocnice křesťanů a Uzdravení nemocných, Vám všem žehnám a jsem s Vámi spojen v modlitbách. V jakékoliv nouzi se mi ozvěte, prosím.
Váš + Jan