Vybrané náměty a myšlenky z biskupské synody ve Vatikánu

Jana Michálková, Hana Němečková 22.října 2012

Vybrané náměty a myšlenky z biskupské synody ve VatikánuPřinášíme vám další z námětů a myšlenek, které v těchto dnech zazněly na Synodě biskupů ve Vatikánu.

 

„Koncem druhého týdne biskupské synody o nové evangelizaci se přešlo do druhé fáze jednání. Denně se některých společných zasedání v synodální aule osobně zúčastňuje papež Benedikt XVI. V druhé fázi synody se scházejí jednotlivé jazykové skupiny k sestavě propozic - formulace tezí synody. Jazykových skupin je dvanáct po zhruba třiceti delegátech. Německá skupina je jedna, španělské dvě, francouzské dvě, italské tři a anglické čtyři. V sobotu 20. října se synodální otcové nejprve při generální kongregaci (již osmnácté v pořadí) seznámili s poselstvím synody „Nuncio a následně se účastnili předávání papežské ceny - Ratzingerovy ceny - ve vatikánské „aula Clementina, informuje z Vatikánu litoměřický biskup Jan Baxant, delegát České biskupské konference.

Z úvah a myšlenek účastníků synody, jak nám je přiblížil, vybíráme:

Kristus je ve světě mnohem „populárnější, než si myslíme. Sekularizace je mimo jiné důsledek deficitu našeho křesťanského života. Ztratilo se povědomí trvalé misie. Nová evangelizace je výzvou k osobní obnově každého křesťana, tedy k prohloubení života z víry. Novou evangelizaci lze chápat i jako nové pozvání k setkání s Kristem. Je třeba znovuobjevit náboženské tradice směřující ke svatosti. Výzva nové evangelizace ke svatosti je i výzvou k obnově svátosti smíření. Služba služebníků církve musí být viditelná, zřetelná, důsledná a spolehlivá. Byly zmíněny povzbuzující příklady mučedníků - evangelizátorů minulosti, kteří věrně evangelizovali ve jménu Ježíše Krista i za cenu krve.

Nová evangelizace může být synonymem pro „nové misionářství, je ale širší. Základ evangelizace je totožný se základem apoštolátu: Bible, Eucharistie, modlitba, opravdová bratrská láska. Evangelizovat musíme společně a musíme podporovat evangelizační skupiny.  Ovocem nové evangelizace je živé společenství.

Nová evangelizace vyzývá k dialogu vědy a víry. Připomíná krásu Božího díla - stvoření i krásu víry. Víra a rozum nejsou v rozporu!

Katolická víra je velmi blízká lidství. Evangelizace se stále potkává s neřešenými sociálními otázkami. Je nutné obrátit pozornost k problémům doby: chudobě vztahů a chudobě materiální (nabídnout ruku lidem trpícím samotou, povzbudit lidi trpící nejistotou při jejich výhledu do budoucnosti apod.). V tíživých sociálních otázkách nabízet perspektivu nové existence, křesťanské existence: Ježíš Kristus je Vítěz a Spasitel a řeší i lidskou bídu.

V diecézích je třeba vytvářet konkrétní strategie nové evangelizace. Důležitá jsou uvádění (nejen jedno uvedení a dost) do křesťanského života. Zaznělo zde, že bychom měli klást důraz na katecheze, liturgii, svátostnou pastoraci. Perspektivou do budoucnosti je katecheze a pedagogika víry. Liturgie může být poselstvím i svědectvím. Příležitostmi jsou přípravy na křest, biřmování, manželství. Hovořilo se tu o důležitosti postavení ženy jako matky a svorníku rodiny i o dosud nevyužité (opomíjené, nedoceněné) roli ženy jako evangelizátorky, katechetky nebo o nutnosti vést mládež, aby byla uchvácena Kristem.