Základní informace k pohřbu - Hinweise zur Beerdigung von Mons. ThDr. Josef Koukl

Biskupství litoměřické 25.května 2010

Základní informace k pohřbu - Hinweise zur Beerdigung  von Mons. ThDr. Josef KouklZákladní informace k pohřbu Mons. ThDr. Josefa KOUKLA, emeritního biskupa litoměřického. Základní informace v českém a německém jazyce, společné pokyny pro účastníky pohřbu, pokyny pro biskupy a VIP hosty a pokyny pro novináře a fotografy:

 

Základní informace

V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích bude v sobotu 29. května 2010 od 14 hodin sloužena pohřební mše sv. za Mons. ThDr. Josefa Koukla, emeritního litoměřického biskupa, který zemřel 22. května 2010 ve věku 83 let ve svém bytě v biskupské rezidenci v Litoměřicích. Po liturgickém obřadu bude rakev s tělem zesnulého přenesena na Městský hřbitov v Litoměřicích, kde bude uložena do biskupské hrobky.

Hlavním celebrantem mše sv. v katedrále bude litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Kázat bude pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka. Předpokládána je účast asi třiceti biskupů od nás i ze zahraničí a zhruba dvě stovky kněží. Liturgii v katedrále doprovodí litoměřický chrámový sbor.

 

Praktické informace - Praktische Informationen

Begräbnis_Mons. Koukl_Hinweise.doc auf Deutsch.

Vjezd vozidel na Dómské náměstí nebude 29. května umožněn (kromě vyhrazených vozů).

K parkování osobních vozidel využijte městských parkovišť (Mírové náměstí, „U hvězdárny, Na Valech atd.). Autobusy mají vyhrazeno parkoviště Na Valech (řídí městská policie). Parkování na těchto parkovištích bude zdarma.

Rakev s ostatky biskupa Josefa Koukla bude v katedrále vystavena od 11.00 hodin. Do katedrály bude před mší svatou volný přístup. Vyhrazená místa k sezení pro pozvané hosty budou označena.

Bohoslužba v katedrále začne ve 14.00 hodin, kdy do katedrály vstoupí liturgický průvod z rezidence biskupa.

Po skončení pohřebních obřadů v katedrále vyjde průvod na Městský hřbitov v Litoměřicích, kde budou ostatky Mons. Josefa Koukla uloženy do biskupské hrobky. Průvod půjde ulicemi Dómská, Pekařská, Mariánské náměstí, Švermova a Michalovická. Během této doby bude dopravu usměrňovat městská policie.

Pro ty, kdo se nedostanou do katedrály, bude připravena velkoplošná obrazovka před katedrálou. Přímý přenos na obrazovku před katedrálu i do médií zajišťuje TV NOE. Pořadatelská a zdravotnická služba je zajištěna. Dodržujte, prosím, jejich pokyny. Další podrobnosti budou aktuálně upřesněny.

 

Pokyny pro kněze

Kněží se budou do liturgických oděvů (alba, fialová štola) oblékat buď v kanovnickém domě na Dómském náměstí č. 3 nebo v kapli katedrály a zaujmou místa v přední části lodě katedrály (presbytář je vyhrazen biskupům a dignitám). Biskupové, dignity a speciálně pozvaní hosté se budou oblékat v biskupské rezidenci. Pohoštění pro biskupy, jejich doprovod, kněze, rodinu a pozvané hosty bude v biskupské rezidenci v 1. poschodí ihned po příchodu ze hřbitova.

 

Pokyny pro zvláštní hosty

Prosíme, abyste se v sobotu, nejpozději do 13.30 hod., dostavili do budovy biskupské rezidence na Dómském náměstí č. 1.

Oblékání do liturgických rouch bude v přízemí biskupské rezidence. Týká se (arci)biskupů, opatů, generálních vikářů, řeholních představených a členů kapitul. Ostatní duchovní doprovodu se převlékají v kanovnické rezidenci č. 3 na Dómském náměstí nebo v kapli katedrály.

Vezměte si, prosíme, s sebou albu a biskupové a opati mitru simplex, ornáty budou zajištěny. Liturgický průvod z budovy biskupství do katedrály vyjde ve 13:50 hod.

Pohoštění pro biskupy, jejich doprovod, kněze, rodinu a pozvané hosty bude v biskupské rezidenci v 1. poschodí ihned po příchodu ze hřbitova.

 

Pokyny pro novináře a fotografy

V katedrále není dovoleno fotografovat a natáčet s výjimkou autorizovaných fotografů a kameramanů (v případě dotazu kontaktujte tiskovou mluvčí Biskupství litoměřického: Jana Michálková, tel. 731 402 551, michalkova@dltm.cz).

Fotografování v kostele při liturgickém obřadu má své specifické nároky:

1. Liturgický prostor kostela je pro věřící posvátným. Vyjadřují to uctivým, tichým chováním a náležitým společenským oblečením. Podobný postoj včetně oblečení má být vlastní i fotografovi, neboť se v danou chvíli stává součásti liturgického shromáždění. Prosíme vás, abyste také eliminovali hlučné projevy, k nimž patří i vypnutí mobilu!

2. Fotografovat v prostoru kněžiště (prostor pro kněze a ministranty kolem oltáře), kde bude probíhat liturgický obřad, nebude možné. Vstup do těchto míst bude umožněn pouze štábu TV NOE.

3. Hlavní je liturgický obřad a nikoliv fotograf. Měl by být tedy co nejméně nápadný, aby nerušil soustředění na liturgickém dění a nebránil v pohledu na oltář a na dění obřadu, který právě probíhá.

4. Fotografování během okuřování a kropení rakve bude možné, pouze však po nezbytně nutnou dobu. Aby nebyl narušen výkon liturgického obřadu, bude pro fotografy vyčleněn prostor v místě u sakristie v pravé části od hlavního oltáře, odkud budou moci na vyzvání pořadatele vystoupit a okuřování a kropení rakve si nafotit.

Doporučení:

Vhodné okamžiky pro focení jsou:

- při příchodu k oltáři a úvodní okamžiky mše svaté (uvítání apod.)

- v době, kdy se v kostele zpívá píseň - při ní je činnost fotografa nejméně rušivá

- přinášení darů chleba a vína k oltáři

- speciální úkony obřadu, např. okuřování oltáře

- při modlitbě Otčenáš

Chvíle obřadu, které jsou zvláště citlivé na rušivé vlivy, jsou tyto:

- čtení Písma svatého (z Bible)

- kázání neboli promluva; kazatel se těžko soustředí na myšlenky, když je rušen pohybem a záblesky fotoaparátu

- ústřední okamžik mše svaté - když věřící v tichu klečí a kněz pozdvihuje hostii a kalich

- okamžik, kdy podává kněz svaté přijímání. Pro věřícího je to chvíle příliš intimní.

Prosíme, abyste dbali pokynů pořadatele.