Zářijová pouť na první pátek v měsíci v Doksanech

Hana Klára Němečková 10.září 2012

Zářijová pouť na první pátek v měsíci v DoksanechV pátek 7. září 2012 byl litoměřický biskup Jana Baxant hostem pouti za nová kněžská a řeholní povolání v kostele Narození Panny Marie v Doksanech.

 

Program této pouti, která se koná každý první pátek v měsíci, byl tradiční. Po modlitbě růžence začala ve 20.00 hodin  slavnostní mše svatá, kterou spolu s litoměřickým biskupem Janem Baxantem sloužilo šest dalších kněží. Klášterní kostel je zasvěcen Narození Panny Marie (8. září), proto mše svatá byla také vigilií místní poutní slavnosti.

V úvodu mše svaté přivítal všechny přítomné doksanský administrátor P. Adrian Zemek O.Praem. Pan biskup vyjádřil radost, že Doksany se stávají poutním místem, jehož „nejkrásnějším znamením jsou zástupy kajícníků, a zdůraznil, že na poutní místo vždy máme přinést „kající smýšlení, touhu po odpuštění, přijetí Božích darů a odnést si „laskavost křesťanského projevu,aby se i „tvář země mohla stát laskavou.

V homilii pan biskup připomněl několik významů večerního setkání: 1. V měsíci září se modlíme za vychovatele a učitele, za všechny, kdo mají vliv na děti. 2. První pátek v měsíci je spojený s úctou k Božskému Srdci Páně, která se má projevovat tím, že člověk chce být „smírnou obětí za druhé, ve prospěch druhých - třeba právě za děti, mládež a ty, kdo jsou v jejich blízkosti, aby jim dávali dobrý příklad. Jako smírnou oběť našeho života můžeme například přinést i okamžiky všedního dne, kdy se v tichém sebezáporu ovládneme. 3. Nacházíme se uprostřed svatvečera, vigilie svátku Narození Panny Marie. 4. Myslíme na nová zasvěcená povolání. Připomeňme si, co všechno s tímto úmyslem souvisí:

I. Je to Bůh, který dává povolání - podle své vlastní režie, vlastních úmyslů. Dává je rád a nedává je nadarmo.

II. Důležitá je odezva člověka, pohotová reakce, neoddalování odpovědi. Může se stát, že člověk volání neslyší, přeslechne je nebo mu nevěnuje pozornost.

III. Velký význam má dobrý příklad těch, kdo už jsou Bohu zasvěceni.

IV. Mladí potřebují, aby jim někdo důvěřoval, bral je vážně, a svěřil jim důležitý úkol i přesto, že jsou mladí a nezkušení - jako Bůh mladé dívce Panně Marii při Zvěstování. Taková zkušenost jim pomůže, aby se později nepolekali, až na jejich srdce takto - s důvěrou a s velkým úkolem - zaklepe Pán.

V. S tím souvisí odpovědnost: když budeme mladé pověřovat úkoly, měli by vědět, že za ten projev důvěry nesou odpovědnost. A měli by také vidět nás, jak my neseme odpovědnost za své úkoly. Mladí lidé se někdy bojí převzít odpovědnost, protože se toho bojíme i my - převzít odpovědnost do všech důsledků.

Na mši svatou navázala tradičně adorace Nejsvětější svátosti a noční světelné procesí. Slavnost byla zakončena svátostným požehnáním. Pro všechny hosty bylo na faře připraveno občerstvení.