Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech

Milena Davídková 17.května 2018

Ve středu 16. května 2018 se na gotickém hradě na Tyršově náměstí v Litoměřicích uskutečnila konference s názvem „Mikuláš Klaudyán 1518–2018, 500 let od vydání první tištěné mapy Čech“, organizovaná Filozofickou fakultou UJEP, Výzkumným centrem historické geografie HÚ AV ČR,  PřF UK a Zeměměřickým úřadem. Konference se kromě řady zástupců vědeckého světa i odborné veřejnosti zúčastnil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, generální vikář Mons. Martin Davídek a archivář litoměřického biskupství Mgr. Martin Barus.

Jediný dochovaný exemplář tzv. Klaudyánovy mapy je deponovaný ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích a je ve vlastnictví Biskupství litoměřického, jemuž byl předán z pozůstalosti litoměřického biskupa a proslulého sběratele Emanuela Arnošta z Valdštejna (1716–1789).

V letošním roce uplyne od vydání Klaudyánovy mapy Čech 500 let. Jedná se o první přehledné, tištěné kartografické dílo, které zobrazuje Čechy spolu s pozoruhodnou obrazovou a heraldickou výzdobou. Na rozdíl od mapového znázornění Čech v Münsterových Kosmografiích i na samostatných mapách Evropy je Klaudyánova mapa podrobnější, obohacená o dobové reflexe společenských, politických a náboženských poměrů v českých zemích – česká města, rozlišená mapovými značkami na kališnická a katolická či obrazová a heraldická výzdoba, umístěná v horních dvou třetinách mapového listu, dotýkající se tehdejších nešvarů, viděných očima stoupence jednoty bratrské, Mikuláše Klaudyána.

Výročí Klaudyánovy mapy se pojí s významným datem naší státnosti, s rokem 1918. První samostatná mapa Čech se tak stává nejen symbolem počátků české kartografie, ale s ohledem na osobnost autora i odkazem myšlenkové svobody a regionální identity. Konference byla důstojným připomenutím výročí vzniku a vydání Klaudyánovy mapy Čech jako součásti kulturního dědictví České republiky.

Záštitu nad slavnostním zasedáním s konferencí převzali:

Prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., předsedkyně Akademie věd České republiky, Oldřich  Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje, Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřic, Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, prof. RNDr. Jiří Zima, CSc., děkan PřF UK, RNDr. Eva Novotná, ředitelka mapové sbírky PřF UK, Ing. Karel Raděj, CSc., ředitel Výzkumného ústavu geodetického, kartografického a topografického ve Zdibech, prof. Ing. Václav Talhofer, CSc., předseda České kartografické společnosti, doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., rektor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

(zdroj informací web: http://konffer.ff.ujep.cz) 

Fotogalerii z konference si můžete prohlédnout zde

33393Foto: Dominik Faustus