Litoměřický biskup udílel svátost biřmování v Jablonci nad Nisou

Milena Davídková 10.června 2019

Biřmování v Jablonci nad Nisou v sobotu 8. června 2019

Sk 28,16-20.30-31, Evangelium: Jan 21,20-25

Drazí bratři a sestry v Kristu, milí biřmovanci,

po celou velikonoční dobu, prakticky denně, nám zůstávala biblická novozákonní kniha Skutků apoštolů otevřená a četli jsme si z ní s vědomím, že významnou roli v počátcích křesťanství hrály nejen skutky apoštolů, ale že Boží pomoc a inspirace Ducha svatého v životech apoštolů konala ony skutky, spíše divy a zázraky. Nemysleme si však, že Boží působení bylo v naší katolické církvi ukončeno sepsáním a následným sestavením kánonu biblických knih. Bůh působí ve světě stále; v Kristově církevním společenství křesťanů se krásné věci dějí dodnes. Je třeba mít otevřený duchovní zrak, abychom zahlédli duchovní růst v životech našich bližních. Není pravdou, jak se povrchně a nezodpovědně tvrdí, že celý současný svět je zkažený, jako by všichni lidé v něm žijící byli zkažení, špatní a zlí. Jsou i takoví a nutno se mít na pozoru, abychom mezi ně nepatřili my sami! Za obrácení hříšníků, nás samých, za změnu smýšlení těch lidí, kteří spřádají zlovolné, nemorální a přirozenému zákonu i Božím přikázáním se příčící plány, musíme prosit Boha, plného milosrdenství, jenž každému lidskému ztracenci, zatoulané ovečce, nabízí příležitost k nápravě a návratu do bezpečí. Milí biřmovanci, svým rozhodnutím před Bohem, ale i před námi přijmout svátost biřmování stvrzujete, že se cítíte a chcete být dospělými a zodpovědnými křesťany. Dovolte, abych vám ještě připomněl, že s křesťanskou dospělostí a zodpovědností souvisí i ochota zlepšit svět svou věrností Kristu a jeho životním zásadám, být dobrým příkladem druhým lidem, kteří ještě o Ježíši nemají jasno, šířit vědomí sounáležitosti s trpícími a nuznými a nepodléhat mínění pohodlné většiny, která by zlehčovala Boží přikázání a Kristovo evangelium. Drazí biřmovanci, na vás, dnes již opravdových, duchovně vybavených Ježíšových svědcích, bude velmi záležet, jaké klima mezi lidmi bude převažovat. Bude to nedýchatelná atmosféra nepokojů, svárů, nesnášenlivosti a nepravostí? Nebo bude, díky vám a vaší opravdovosti ve víře v Boha, vanout čerstvý, zdravý vzduch pokoje a smíru, právě toho, po kterém snad drtivá většina našich současníků tak touží a který tak postrádají? Nic vám nebude bránit v tom, abyste byli průkopníky především právě tohoto. Bůh vám v tom žehnej! Dnešní čtení už ze zmíněné knihy Skutků apoštolů nás příkladem sv. Pavla ubezpečuje, že vězení ani pouta na rukou a řetězy na nohou mu nemohou zabránit křesťany povzbuzovat, poučovat v křesťanské víře vyznávání Krista, a navíc před vězeňskými vojáky dosvědčovat, že Kristus svobodu lidského srdce zaručuje i tehdy, když by byl uvrhnut do žaláře.

Úryvek dnešní evangelní lekce zmiňuje několik důležitých slov, majících nesmírný dopad na život kohokoliv z nás. Ta slova jsou následující:
- Ježíšův učedník
- zrada
- následování Krista
- bratři
- svědectví

Ježíšův učedník má shodou náhod v naší české řeči velmi blízko ke slovu „mučedník“. Skutečně je tomu tak, že Kristovi žáci a žákyně neabsolvují Ježíšovu školu proto, aby po skončení výuky na svého Mistra a Učitele zapomněli. Jsou s ním spjati, řekněme: „na život a na smrt“. Ani jinak tomu být nemůže. Jde o velké věci a skuteční Ježíšovi přátelé se nezaleknou utrpení pro svého Pána.

Zrada je přítomná někdy tak často! Kristus si nás vybírá a obrací se na nás ne proto, abychom Ho zrazovali, ale i přesto, že dobře ví, že nebudeme vždycky věrní, o nás stojí!

Následování Krista je krásný program pro náš život. Všechno to, co je krásné a hodnotné, vyžaduje nemalé úsilí a vytrvalost. Co nic nestojí, za nic nestojí. Přátelství s Ježíšem se při jeho následování utužuje a náš život se zoceluje.

Bratři jsou příbuzní především společnou krví. Jako křesťané jsme opravdu příbuznými, protože jsme obmyti Kristovou krví všichni, bez rozdílu. A živeni jeho eucharistickým nápojem v nás proudí jeho krev.

Svědectví o Kristu vydávají ti, kteří byli jeho současníky, ale i ti, kteří Ježíši věří a důvěřují Mu. Bez tohoto osobního přesvědčení o Ježíši, Spasiteli, Vykupiteli a Příteli člověka svědčit nelze. Vy, milí biřmovanci, jste povoláni věrohodné svědectví o Ježíši Kristu vydávat.

Váš + Jan

70102
Foto: Štěpánka Valešová

Více fotografií
si můžete prohlédnout ve fotogalerii