Litoměřický biskup zahájil diecézní část Synody 2021-2023

Milena Davídková 18.října 2021

V neděli 17. října 2021 zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté v 10 hodin diecézní část synodálního procesu. Mše svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se zúčastnili farní synodální koordinátoři vybraní duchovními správci, kteří přijali pozvání litoměřického biskupa a připutovali v hojném počtu z celé diecéze. 

157122

Biskup zahájil mešní liturgii u křtitelnice, odkud se průvod vydal k oltáři.
V promluvě Mons. Jan Baxant vysvětlil základní principy této Synody: o synodalitě spočívající v umění naslouchat, dát se vést Duchem svatým a prožívat stálou osobní konverzi. Synodalita je spontánní, dynamický způsob soužití v církvi. Biskup připomněl, že ačkoliv je synodální proces rychlý, je nejvyšší čas s ním začít a neztrácet den ani okamžik a začít žít naplno s Kristem a jeho církví. Vysvětlil také, co synodalita není, totiž že se nejedná o novou další reformu, kterých už bylo mnoho, a upřesnil na příkladu hory, že hierarchická struktura církve je vlastně hora postavená na svou špičku, která slouží celému Božímu lidu. V závěru promluvy biskup připomněl, že celá církev je dílem Ducha Božího.

Na závěr mše svaté se všichni společně pomodlili z připravených kartiček Modlitbu za průběh synody a Mons. Jan Baxant poděkoval přítomným farním koordinátorům i jejich duchovním správcům za akceschopnost s jakou reagovali na výzvu Svatého otce Františka.

Po skončení mše svaté si 
farní koordinátoři rozebrali pro svá farní společenství tištěné materiály „Modlitbu za průběh synody“ a leták, který připravila ČBK (ke stažení zde).

Zveřejněna byla také nová emailová adresa synoda@dltm.cz, na kterou budou farní koordinátoři zasílat podněty ze svých společenství. Tato společenství ve farnostech si vyberou jedno téma z 10 předložených tematických okruhů a budou se jimi při setkáních zabývat. Výstupy z této práce pak zašlou diecéznímu synodálnímu koordinátorovi Mons. Martinu Davídkovi na uvedenou emailovou adresu. Ten výstupy se svými spolupracovníky zpracuje a předá R.D. Radku Vašinkovi, který je kontaktní osobou pro komunikaci s Generálním sekretariátem ČBK a Generálním sekretariátem biskupské synody v Římě.

157147

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pozval přítomné farní koordinátory a jejich doprovod na společný oběd do Biskupského pivovaru. Nabídky využilo pět desítek farních koordinátorů, kteří měli při společném obědě možnost být se svým biskupem, ale i s ostatními farními koordinátory, a spontánně vytvořili malé skupinky, z nichž vzešel návrh na setkání v závěru diecézního synodálního procesu.Toto setkání farních koordinátorů s litoměřickým biskupem bylo naplánováno na sobotu 22. ledna 2022 od 10 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. 
157148

Více fotografií z neděle 17. října 2021 si můžete prohlédnout ve fotogalerii
Foto: Dominik Faustus a Martin Davídek

MODLITBA ZA PRŮBĚH SYNODY 

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,
shromážděni ve tvém jménu.
Provázej nás Ty sám,
vstup do našich srdcí
a vytvoř si v nich domov.
Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,
uč nás, jak na ní vytrvat.
Jsme zde s přetěžkým břemenem
svých slabostí a hříchů.
Nedopusť, abychom propadli zmatku,
nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,
nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.
Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,
abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,
abychom nesešli z cesty pravdy
a neodchýlili se od toho, co je správné.
To vše žádáme od tebe,
jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,
a ve společenství s Otcem i Synem
na věky věků.
Amen.

157150  157151