Národní synodální setkání: V synodálním procesu budeme pokračovat

Milena Davídková 7.července 2022

Na Velehradě se 6. července 2022 za účasti českých a moravských biskupů, členů národního synodálního týmu, diecézních koordinátorů, zástupců z diecézí a exarchátu a dalších významných hostů uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání.

192616

V první části programu k účastníkům promluvili mimo jiné místopředsedkyně Ekumenické rady církví Ivana Procházková; arcibiskup pražský a předseda ČBK Jan Graubner a kardinál Michael Czerny SJ, prefekt Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Ve své promluvě mimo jiné uvedl: „Synoda, kterou slavíme, nás volá, abychom se stali církví, jež se staví na nohy, jež není uzavřená sama do sebe, a která dokáže hledět dál. Církví, která dokáže vycházet ze svých vlastních vězení v ústrety světu, která má odvahu otevírat dveře. Církví, ve které se bude pěstovat umění naslouchat, vést dialog, účastnit se, a to vše pod jedinou autoritou Ducha Svatého.“

Účastníci setkání byli následně rozděleni do tří panelových diskuzí, ve kterých debatovali o třech hlavních podtitulech synodálního procesu: společenství, spoluúčast a poslání. V odpoledním bloku byly závěry těchto panelů prezentovány a v následné diskuzi mohl každý z účastníků vyjádřit své připomínky, postřehy či přání v souvislosti se synodálním procesem nebo závěrečným dokumentem. Několikrát zaznělo, že celý proces byl velmi cennou zkušeností a rozhodně by neměl skončit vydáním závěrečného dokumentu, ale měl by pokračovat v církvi i nadále. Důležité pojmy, které účastníci definovali jako klíčové a zavazující, byly naslouchání, dialog, otevřenost a přijetí všech.

Navržený text národní syntézy vznikal v průběhu června pod vedením národního synodálního týmu. Po připomínkách, které vzešly z dnešního velehradského setkání, bude ještě upraven a následně publikován. Díky jednotlivým diecézním koordinátorům mohly být zapracovány výsledky od cca 15 tisíc osob, které se v průběhu diecézní fáze od listopadu 2021 do února 2022 do synodálního procesu zapojily.

Závěrečný text je strukturován do tří částí (společenství; spoluúčast; poslání). Obsahuje mnoho pozitivních ale i kritických myšlenek, které hledají odpovědi na otázku: Jak prožívat církev opravdu synodálním způsobem, tedy jako společný závazek a spoluzodpovědnost? Hovoří se o komunikaci v církvi, v jednotlivých farnostech, komunikaci biskupa vůči farnostem ale i mezi křesťanskými církvemi navzájem a s občanskou společností.
 
V textu se mimo jiné uvádí, že dialog by neměl být pouze vyslechnutím ale 
nasloucháním toho druhého. Je kritizován klerikalismus, který je vnímán jako forma nadřazenosti a používání mocenských nástrojů, a jeho odmítnutí tedy znamená novou příležitost pro přijetí všech, kteří se cítí být na okraji církve, nebo kterým vadí nedostatek transparentnosti a kompetentního rozhodování v církvi.

Důležitým tématem syntézy je otázka spoluúčasti a spoluzodpovědnosti všech pokřtěných v místní církvi (v diecézi a ve farnosti). S tím souvisí potřeba změny v životě a vedení místních společenství. Kněz ve farnosti nemusí být „specialista na vše“, ale mělo by dojít k nastavení forem spolupráce a spoluúčasti tak, aby se mohla rozvinout rozmanitost darů Ducha Svatého celého Božího lidu. Právě tento krok je vnímán jako efektivní reakce na pasivitu značné části členů církve.

V textu se reflektuje také role žen v církvi s tím, že by v rozhodovacích a poradních funkcích v místní církvi měly ženy mít své místo se specificitou svého úhlu pohledu, zkušenosti a charismat.
 
Syntéza shrnuje samozřejmě také základní poslání církve, což je předávání radosti z Evangelia všem lidem celého světa, poselství naděje a Boží lásky, k čemuž je dle výpovědí účastníků potřeba přizpůsobit prezentaci ze strany církve. V opačném případě hrozí, že se její vlastní terminologie stane nesrozumitelnou, a proto možná bez hlubšího odůvodnění odmítanou.

Celodenní setkání zakončila společná bohoslužba ve velehradské bazilice. Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup a předseda ČBK Jan Graubner, kázal brněnský biskup Pavel Konzbul. 

Zdroj: www.cirkev.cz

Fotogalerie: 
www.dltm.cz/narodni-synodalni-setkani-6-cervence-2022-na-velehrade

192618
Foto: Milena Davídková