Pokračující obnova klášterního kostela v Kadani

Kristýna Solničková 11.prosince 2018

V současné době jsou již dokončeny restaurátorské práce na nástropní malbě a štucích v kapli sv. Antonína Paduánského a ve fázi dokončování se nachází oltář v kapli sv. Kříže v severní lodi kostela. Do konce roku pak budou nazpět osazeny zrestaurované vstupní mříže. Při restaurování severní lodi kostela došlo také k odkryvu několika maleb. Prozatím se pod rukama restaurátorů objevil Kristus ve vinném lisu, veduta, P. Marie Bolestná, sv. Řehoř a sv. Kateřina.

Restaurátoři nezahálí ani v dílnách, kam byly rozvezeny části mobiliáře. K návratu na své původní místo v tuto chvíli čekají mříže a sochy sv. Jana Křtitele a sv. Kryštofa z oltáře sv. Antonína Paduánského. Pracuje se na varhanách a ve fázi před dokončením se nacházejí lavice. Spolu se zpovědnicemi se tyto části mobiliáře vrátí na své místo v průběhu roku 2020, kdy má být projekt „Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani“ financovaný prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu dokončen.

Nelze však opomenout ani práci studentů Akademie výtvarných umění v Praze, kteří pod vedením svých profesorů již několik let provádějí restaurování jižní lodi klášterního kostela. Jejich zásluhou nyní můžeme znovu obdivovat malby, které byly dlouhou dobu skryty pod vrstvami nátěrů. K již dříve odkrytým výjevům Čtrnácti svatých Pomocníků a Šalamounova soudu tak nyní přibyly Stigmatizace sv. Františka a Poslední soud.

Jižní loď kostela je nyní hotová a podoba kostela se tím postupně navrací k výmalbě z roku 1614. Na některých místech jsou však viditelné i fragmenty maleb ze století 15., 16. a 17. Malby si návštěvníci kláštera mohou prohlédnout, a zároveň tak ocenit práci restaurátorů, až do 23. prosince vždy o víkendech v době od 10 do 17 hodin. Zároveň je možné navštívit i výstavu Františkánské Vánoce, kterou v prostorách kláštera připravilo Městské muzeum v Kadani a zachycuje historii betlémářství.

Obnova klášterního kostela bude na jaře příštího roku pokračovat restaurováním centrální lodi, kdy bude odstraněn nátěr pocházející z druhé poloviny 19. století.

 

Z historie kláštera

Historie františkánského kláštera v Kadani spadá do 15. století, kdy několik kadaňských měšťanů po návratu z Říma založilo za podpory roku Fitztumů kapli Čtrnácti svatých Pomocníků. Tato se stala oblíbeným poutním místem. Kaple se pravděpodobně nacházela v místech dnešní jižní lodi klášterního kostela. Jan Hasištejnský z Lobkovic a jeho bratr Bohuslav nechali kostel rozšířit a podporovali také výzdobu a výstavbu kláštera. Kostel dnes patří k nejvýznamnějším pozdně gotickým památkám litoměřické diecéze. Celý komplex byl dokončen v 16. století. Roku 1614 byla provedena kompletní výmalba interiéru kostela (doloženo nápisem odkrytým v presbytáři „RENOVATVM 1614“). Klášter byl znesvěcen a vydrancován při stavovském povstání v roce 1618 a mniši se do něj mohli vrátit až roku 1627 v době rekatolizace. Celková obnova je pak datována do období kolem roku 1662.

49266

Stigmatizace sv. Františka, jižní loď kostela

49264

kaple sv. Antonína Paduánského

49267

kaple sv. Antonína Paduánského, štuky

49265

Náhled do restaurátorských dílen - mříže z kaple sv. Antonína Paduánského

49268

Náhled do restaurátorských dílen - varhany