Pokračující obnova klášterního kostela v Kadani z programu IROP

Milena Davídková 22.listopadu 2019

V současné době dokončuje firma Brandl restaurování výmalby severní lodi, práce byly zahájeny v části hlavní lodi, kde začalo snímání přemaleb z 19. století, pod kterými se zatím objevily figury apoštolů a sv. Jana Křtitele na severní straně, a anděla s harfou na jižní straně lodi. Po demontáži lešení v severní lodi by se práce rozšířily na celou hlavní loď.

86690 86689 86691
Před dokončením je výmalba kruchty, kde se bude pokračovat opravou podlahy a restaurováním lavic, byly instalovány zrestaurované vitráže, opravena poprsnice kruchty.

Při otvírání tras pro elektroinstalaci byly pod dlažbou objeveny nové náhrobky, některé zůstanou in situ, náhrobek Magdaleny z Kolovrat byl vyjmut a bude instalován pod kruchtou.

V restaurátorských dílnách bylo dokončeno restaurování kostelních lavic a barokních dveří do severní předsíně, v pokročilém stádiu je restaurování zpovědnic a varhan, souběžně probíhá restaurování oltářních architektur včetně sochařské a malířské výzdoby.

86685 86686 86687 86688


U oltáře 14. svatých pomocníků byla demontována mříž, která čeká na 
převoz do restaurátorského ateliéru. Probíhají přípravné práce ke zhotovení kopií sošek 14. svatých pomocníků, které byly počátkem 90. let minulého století odcizeny z chomutovského muzea.

Dále byly v kostele zahájeny práce na elektroinstalaci a na instalaci systému elektronické požární ochrany a kamerového systému. Zároveň s pracemi v interiéru probíhá obnova střechy klášterního kostela, která spočívá ve výměně vadných částí krovu, položení nových latí, prejzové krytiny a v obnově klempířských prvků. Celá obnova střechy bude dokončena do konce listopadu 2019.

Mimo IROP probíhá archeologický a antropologický průzkum františkánské krypty pod kněžištěm (pod vedením MUDr. et Mgr. K Dernera a RNDr. J. Kuljavcevy Hlavové z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě), včetně truhlářské opravy dochovaných dřevěných rakví a výroby nových schránek na neidentifikované ostatky.

86692 86694Více fotografií
si můžete prohlédnout ve fotogalerii

Zdroj: Biskupství litoměřické, projekt IROP, Foto: Mgr. Lada Hlaváčková, Mgr. Lukáš Gavenda

Projekt: Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani


Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP)
Identifikační číslo EIS:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000334
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor projektu: Biskupství litoměřické
Finanční hodnota projektu: 54 932 495,92 Kč
Termín realizace projektu: 2017-2020
86857