Pokračující obnova klášterního kostela v Kadani z programu IROP

Milena Davídková 10.června 2020

V současné době pokračuje firma Brandl v restaurování výmalby hlavní lodi, byly sejmuty všechny přemalby z 19. století, pod kterými se objevily figury osmi apoštolů, sv. Jana Křtitele, dvou církevních otců a sv. Barbory. Nečekaný byl objev maleb světců sv. Václava, sv. Mikuláše a sv. Martina ve spodní části lodi. Dokončeno bylo restaurování stropu hlavní lodi s ornamentální i figurální výmalbou.
Probíhá rozšířený restaurátorský průzkum hlavního oltáře a kazatelny, které se budou restaurovat na místě, v restaurátorských ateliérech se restaurují oltářní architektury včetně chórové mřížky a sochařské a malířské výzdoby. Byly zhotoveny sádrové modely sošek 14 svatých pomocníků, které poslouží jako předlohy pro vyhotovení kopií odcizených sošek.
U oltáře 14 sv. pomocníků byla zrestaurována barokní mříž.
Na kruchtě začala oprava podlahy a restaurování lavic, opraveny byly spojovací chodby s klášterem a s budovou bývalého noviciátu. Dokončena byla výmalba  kruchty i podkruchtí. Ve všech oknech byly instalovány zrestaurované vitráže.
Dokončeny byly práce na elektroinstalaci a na instalaci systému elektronické požární ochrany a kamerového systému, průběžně probíhá konzervace pískovcové dlažby.

Všechny práce by měly být hotovy do podzimu letošního roku.
Mgr. Lada Hlaváčková


 
Projekt: Obnova kostela Čtrnácti sv. Pomocníků ve františkánském klášteře v Kadani

Program: 11703 - Integrovaný regionální operační program (IROP)
Identifikační číslo EIS:  CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000334
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Realizátor projektu: Biskupství litoměřické
Finanční hodnota projektu: 54 932 495,92 Kč
Termín realizace projektu: 2017-2020

103522