Slova litoměřického biskupa na konci roku 2019 při děkovné mši svaté

Milena Davídková 31.prosince 2019

Děkovná bohoslužba, úterý 31. prosince 2019 od 16 hodin, katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích.

Jan 1,1-18

„Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí.“

Drazí bratři a sestry,

možná až melancholicky, každoročně v posledních hodinách roku, a takové hodiny roku 2019 právě nastávají, prožíváme skutečnost nezadržitelnosti času, padajícího do nenávratna, že se nic z toho, co jsme dosud, do této chvilky zakoušeli, nikdy se už opakovat nebude, stává se to historií. Existuje užitečné životní pravidlo, týkající se získávání zkušeností právě z toho, co ve své době bylo aktuální a živé, avšak nyní už ponořené do minulosti: „ze všeho, člověče, čím jsi prošel, získávej poučení především pro sebe: pokračuj v tom, co se ti dobrého podařilo vykonat a varuj se toho, co se ti chtělo vloudit do srdce jako svůdná zlovolná léčka sebestřednosti, ohrožující život tvůj i životy druhých“. Zásada je to krásná a jistě i moudrá. Má však jedno nebezpečí. Mohla by vyvolat dojem, že se vše v našem životě odehrává jen a jen podle našeho scénáře. Naštěstí, není tomu tak. Nikdo z nás není opuštěným a izolovaným ostrovem. Ano, jsme za svůj vlastní život odpovědni, ale jsme součástí celku, žijeme vzájemnými osobními vazbami mezilidských vztahů a brát ohled na druhé lidi a tím i korigovat jednání a projevy naší povahy, není slabostí, ale zodpovědným jednáním dospělého člověka. Mnoho dobrých věcí se nám podařilo i díky tomu, že jsme spojili síly, že na dobré úmysly druhých lidí, nepochybně našich přátel, jsme pohotově reagovali, a tak se mohlo podařit dílo, mající hodnotu, třeba i trvalou. Současně bychom neměli zakrývat ani omlouvat nedobré a vysloveně špatné věci, jež se v našem životě odehrávaly, neboť byly mnohdy též nešťastným společným dílem, na němž jsme se spolu s ostatními podíleli. Dovoluji si tvrdit, že něco z výše uvedeného provázelo nás všechny. Naše životní zkušenost uplynulého roku, ale i let minulých, může mít pro každého z nás cenu ryzího zlata. Je to prosté, známé a jednoduché: dobro ve světě aktivně podporovat a zlu a špatnostem se rázně, statečně postavit. Jako křesťané se nemůžeme dostávat do pohodlných a alibistických pozic jakýchsi zbožných pozorovatelů, a navíc nyní tak oblíbených rolí rozhořčených kritiků všeho a všech, jen ne nás samých. Z dnešního prologu Janova evangelia záměrně vybírám větu: „Všichni jsme dostali z jeho plnosti, a to milost za milostí“. Z těchto biblických slov zřetelně vysvítá, že opravdu si s režií svého života nevystačíme. Potřebujeme podporu a pomoc. Tu nám Bůh nabízel a nabízí tiše. Nevnucuje se a nepodbízí se. Jeho nebeské zajišťování našeho života probíhá téměř nepozorovaně, až tak, že to často ani nepostřehneme a přijde nám to jako samozřejmost. Milost Boží je však nezasloužený dar, proto se mu říká „milost“, dar daný z milosti, z lásky. Bůh je milostivý a plný lásky. Jestliže sv. Jan mluví o „milosti za milostí“, pak ze strany Boží to není jen něco jako drobek, ale je to záplava, proud darů, tok milostí. Bůh není skoupý a se svými dary nešetří. Obdarovává nás bohatě, velkoryse, nadmíru. Jeho štědrost vůči nám ale není hazard. Neobdarovává nás zbytečně. Jedná smysluplně. V pomalu končícím roce jsme byli dobrým Pánem Bohem zahrnováni jeho milostmi záměrně. Přemíra obdarování má nás totiž vybavit pro službu druhým, pro obnovu tváře země, aby se terén naší planety nestával hřbitovem, ale domovem, byť dočasným. Pravdou zůstává, a je nutné to doplnit, že Boží obdarování, mající někdy podobu i trpké životní zkoušky, nebývá okamžitě srozumitelné všem a vždy. Bylo-li však součástí našeho života projít i oněmi náročnými úzkými stezkami třeba právě v tomto končícím roce, pak je jasné, že jsme nebyli obdarováni zbytečně. Přežili jsme. Životní zkoušky člověka tříbí a zocelují. Jimi se stáváme odolnějšími a schopnějšími pro službu druhých. V takovéto dispozici, spolu s poděkováním Pánu Bohu a lidem dobré vůle, ale i s prosbou za odpuštění a prominutí našich vin, v tento večer rok 2019 zakončeme a do nového roku 2020 zítra s křesťanskou nadějí pod ochranou Panny Marie vstupme. 

93298

 Fotogalerii z děkovné mše svaté si můžete prohlédnout zde