Velikonoce 2019: Velkopáteční promluva litoměřického biskupa

Milena Davídková 19.dubna 2019
Promluva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta na Velký pátek 19. dubna 2019 v katedrále sv. Štěpána 


Bratři a sestry,

zdá se, že se věci pootočily, právě dnes na Velký pátek, jiným směrem, než jsme zvyklí je chápat a jim rozumět. Náš upřený pohled na trpícího a umírajícího Krista zůstává opodstatněný, ale především text listu Židům, předcházející velkopáteční pašijovou zprávu o dokonání Božího díla spásy Ježíšovou obětí, nám nabízejí myšlenky k zamyšlení a otázky, týkající se naší víry. Boží slovo mluví o tom, že máme vynikajícího velekněze. Kdo to je? Tímto veleknězem je Kristus spasitel, ale lze to vůbec přijmout, když ho vidíme na pokraji svých sil a vydechujícího naposled? Velekněžství Ježíšovo je vynikající, neboť podstata velekněžství je oběť, vrcholná oběť. Nikterak se tedy nepříčí vidět obětujícího se Krista a současně velekněze, přinášejícího v oběť sama sebe. Zde je ona vynikající výjimečnost. - Máme se pevně držet svého vyznání (v Krista Vykupitele). Nezklame nás, i když se zdá, že všechno prohrál. Prohráli zrádci a slaboši, nikoliv On! – Je schopen mít soucit s námi slabými: spíše bychom snad my měli mít soucit s Ním, myslíme si. Nikoliv! Právě proto, že byl vyzkoušen a prošel velkým utrpením, rozumí bolestem a ranám našim a soucítí s námi. Neohlíží se na své jizvy, chce vidět rány naše. – Modlitba Kristova je naléhavé volání, provázeno slzami. Potí se krví v úvaze, že už nebude možno se zříci kalichu utrpení, abychom my sami došli přesvědčení, že spásonosné, užitek přinášející pozemské bolesti mají smysl, pokud se vytrvá až do konce. Kristus, Boží Syn se utrpením naučil poslušnosti a dal nám příklad, abychom i my zůstali věrni být Božím nástrojem pro dobro lidí, i kdyby to stálo cokoliv. Boží zasvěcenci vědí, že stojí za to pro své bližní bojovat, trpět i umírat. Není většího a zásadnějšího poselství než právě tohoto, poselství Velkého pátku. 

Váš + Jan

60707Foto: Dominik Faustus

Fotografie z pobožnosti Křížové cesty na Ostrém u Úštěka si můžete prohlédnout ve fotogalerii na webu

Fotografie z Velkopátečních liturgických obřadů v katedrále sv. Štěpána si můžete prohlédnout zde

60708
Boží hrob v lovosickém kostele sv. Václava. Foto: Martin Davídek 

Fotografie adorace na Bílou sobotu v různých místech litoměřické diecéze naleznete zde.