Velikonoce 2022: Missa vespertina. Promluva Mons. Jana Baxanta při mši sv. na památku Poslední večeře Páně

Milena Davídková 14.dubna 2022

174146Promluva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta na Zelený čtvrtek 14. dubna 2022 při mši svaté na památku Poslední večeře Páně „Missa vespertina“, která se konala od 18 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Bratři a sestry,

večerní liturgií Zeleného čtvrtku, mší sv. na památku Poslední večeře Páně, se ve svatopostním snažení a očekávání dostáváme k nejdůležitějším událostem mimořádně promyšleného Božího plánu naší spásy, záchrany nás lidí hříšníků. Je pochopitelné, že zvláště v katedrále, hlavním chrámu diecéze, tedy dnes i zde, se shromažďuje skupina mužů, připomínající skupinku apoštolů, kterým Ježíš den před svou smrtí „projevil lásku až do krajnosti“: rozlomil chléb proměněný ve své Tělo a dal pít z kalicha nikoliv už naplněného vínem, ale proměněným v jeho krev. Následující Kristův projev pokory služebníka, sklonění se před apoštoly k umývání jejich nohou, zdůrazňuje vážnost chvíle posledních okamžiků. Ježíš už nemá nic dalšího, co by apoštolům řekl. Vyslovil všechno, co vyslovit ve svých kázáních měl. Nyní v okamžicích loučení, doprovázených „spěchem“, tak sama Bible popisuje okolnosti těsně před odchodem Izraelitů z egyptského otroctví, chce Kristus svá slova potvrdit činem. I Mojžíš dostal od Hospodina pokyn, že slova Božího zaslíbení a Boží závazek získání svobody, se naplňuje a již je blízko. Hospodinova Pascha, tedy „přejití – vysvobození“ bylo doslova za dveřmi, avšak předcházet jí měla ve spěchu uskutečněná večeře s pečeným beránkem, nekvašenými chleby a hořkými bylinami. Nejednalo se o honosnou hostinu s několika chody vybraných jídel, ale byla to vcelku skromná občerstvující posila před cestou, bezesporu nelehkou, vedoucí však do zaslíbené země. Tento cíl, Bohem daný, se neměl vzdalovat zbytečným protahováním časově náročného hodokvasu. I Kristus v jistém časovém napětí, či spěchu, do smrti mu zbývala jen jedna noc, chtěl stihnout rozdat vše a nic si pro sebe nenechat (nabídl celé své tělo i všechnu svou krev) a navíc svým osobním příkladem umývání nohou podtrhuje smysl a význam služby. Jeho odkaz je zřetelný: i Vy tak konejte bez otálení a oddalování. Pravá láska se nikdy neodkládá na neurčito. 

Krásná, duchovně naplněná atmosféra Zeleného čtvrtku se bolestně narušuje Jidášovou zradou. Právě tehdy, kdy se Ježíš chystá vydat sama sebe a odevzdat se nám za pokrm, vedoucí k věčnému životu, když sám čistý a svatý se sklání k zašpiněným nohám nesvatých nejbližších učedníků, na scénu, přímo do duše jednoho z apoštolů, vstupuje ďábel. Odvěkým záměrem démona, vždy vystupujícího jako nepřítel Boží a nepřítel člověka, je ničit a kazit Boží dílo, vytrhnout nás ještě na poslední chvíli ze záchranné sítě pro věčný život s Bohem. Vliv zlých bytostí, i naše zrady, zhouby jakýchkoli lidských i ďábelských nepřátel nemá a nemůže mít moc a sílu, jakou má Bůh. Jen On je Pán, Tvůrce a Dárce. Všechny ostatní živé bytosti jsou jen tvorové se svými limity a omezeními. Boží záměr naší spásy bývá zneuctíván, nemůže však být už nikdy odvolán.

174341Fotogalerie z večerní mše svaté "Missa vespetina" na Zelený čtvrtek 14. dubna 2022