Velikonoce 2023: Promluva Mons. Jana Baxanta na Hod Boží velikonoční

Milena Davídková 9.dubna 2023
221600V neděli 9. dubna 2023 od 10 hodin vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant velikonoční liturgii - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - v katedrále sv. Štěpána. Na závěr slavné mše svaté udělil otec biskup apoštolské požehnání spojené s plnomocnými odpustky a popřál všem požehnané Velikonoce.


Promluva Mons. Jana Baxanta na Hod Boží velikonoční v katedrále sv. Štěpána

1. čtení – Sk 10,34a.37-43, 2. čtení - 1 Kor 5,6b-8, Evangelium - Jan 20,1-9

Bratři a sestry v Kristu, křesťané, milí přátelé,

dovolím si z dnešního novozákonního 1. čtení ze Skutků apoštolů vyjmout větu, kterou pronesl apoštol Petr po všech už velikonočních událostech a vlastně i po předchozí misii sv. Jana Křtitele. On ji vyslovil jako konstatování, my si ji položme jako otázku: „Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku“? Jistě všichni Petrovi posluchači a první křesťané by na tuto otázku svorně odpověděli: „Ano, víme to.“ Avšak tuto Petrovu otázku si poněkud doplňme a položme si ji my sobě a ptejme se my sami sebe: „Víme, co všechno se událo ve světě po prorockém kázání a činnosti sv. Jana Křtitele a po vykonaném spásném Ježíšově díle a po jeho vzkříšení z mrtvých? Víme, že Bůh pomazal Duchem svatým a mocí Ježíše z Nazareta, že on všude kudy procházel, prokazoval dobrodiní, a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel?“ Víme o tom? Známe to? Ano, očití svědkové Janova i Ježíšova misionářského působení sice nejsme, ale uvěřili jsme Bohu, který v Písmě svým slovem nás o tom všem informuje. Mohli bychom si doslova sestavit seznam, a nebyl by seznam krátký, všech mimořádných událostí, slov, Ježíšových skutků a lidských svědectví prvních křesťanů. Pročítání tohoto seznamu, zvláště kdybychom ke každému bodu připojili konkrétní příběh, vyprávění a kolorit doby, by bylo více než zajímavé a poutavé. Jistě, nebyla by to četba na jednu dobrou noc. Možná bychom ani usnout nemohli, když by na nás doléhaly tak mnohé dramatické osudy, vždy spjaté s opravdovým následováním Krista. Snad i proto, že by nám zůstal jeden otevřený a požehnaný úkol k našemu osobnímu řešení a vysvětlení: člověk jako věřící bytost a k tomu ještě křesťan může a má mnohé vědět, může se těšit z daru víry, ale ani to nemusí stačit. Plný a důstojný život, po němž zcela určitě každý z nás toužíme, se vyznačuje nejen prostým věděním a znalostí teologických pravd víry. Žádá se čin, život z víry. Měli bychom konat to, co konali všichni následovníci a následovnice Ježíše Krista, a to Ježíše Krista zmrtvýchvstalého.

222047

Fotogalerie z neděle Zmrtvýchvstání Páně v katedrále sv. Štěpána