Velikonoce 2023: Velký pátek. Velkopáteční slovo litoměřického biskupa

Milena Davídková 7.dubna 2023

220114

Na Velký pátek 7. dubna 2023 se od 10 hodin konala pobožnost Křížové cesty pro rodiny s dětmi na vrchu Ostrém u Úštěku, kterou vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Od 18 hodin se pak v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích uskutečnily velkopáteční obřady, při kterých biskup promluvil k přítomným.

Promluva Mons. Jana Baxanta při velkopátečních obřadech v katedrále sv. Štěpána

Jen těžko se starozákonním prorokům hledala slova, aby výstižně a přiléhavě, a přitom nikoliv teatrálně a drasticky, vyjádřili osud a cestu spásy budoucího Mesiáše. „Neboť jeho podoba byla nelidsky zohavena, vzhledem se nepodobá člověku“. Stejně tak i novozákonní svatopisci, ale i spisovatelé duchovní literatury, prožívali dlouhé meditace přemýšlení, jak přiblížit tvář a jedinečný projev výkupné Spasitelovy oběti. Víme už i my, že je třeba se vyhnout dvěma extrémům. Jedním z nich je určité bagatelizování Mesiášova utrpení s odkazem na to, že ani jiné řešení naplnění Božího plánu spásy neexistovalo. Tedy, že by Mesiáš podstoupil bolestnou smrt, protože to stejně chtěl a jiné cesty nebylo. Druhým extrémem, zdá se být, skutečnost jisté výhrady a námitky lidí v průběhu dějin křesťanství, že Ježíšovo utrpení nepřineslo nic zásadního ve smyslu, že by se něco radikálně v životech lidí změnilo. Kristovu výkupnou smrt nemůžeme chápat jen jako sice děsivé, ale přece jen v mnohém podobné osudům jiných trpitelů v historii celého lidstva. Ježíšova bolestná smrt byla obětí za všechny, resp. nejsvětější obětí nejsvětější bytosti, která kdy na světě žila. Proto je ojedinělá, nezástupná, avšak doslova, dle Izaiášových slov: zdrcující. Rány hříchů nás lidí jsou totiž zdrcující. Lidské hříchy a nevěrnosti nejsou jen problémem té či oné doby! Způsobují tragédii v osobních životech jednotlivých lidí, ale i v měřítku celospolečenském. Přinést smíření s Bohem za lid mohl jen ten, kdo byl bez hříchu a současně i Synem Božím. Opravdu, tak Bůh miloval svět a nás své ne vždy poslušné a hodné děti, že dal svého jednorozeného syna jako smírnou oběť právě za naše neposlušnosti, nehodnosti, hříchy. Ježíš Kristus byl nelidsky zohaven, ale jasně zazářila ušlechtilost jeho rozhodnutí toto všechno podstoupit kvůli nám. Zde objevme onu radikální změnu v dějinách lidstva. Spasitel, jeden z nás, a přitom i nebeský posel, svou obětí nás všechny smířil s Bohem. Není třeba, abychom na jiného spasitele čekali a všechny ambice různých lidských autorit hrát si na spasitele, rázně a uvědoměle odmítali. Ježíši, jediný spasiteli, klaníme se ti a děkujeme ti! 

220115Velkopáteční křížová cesta s litoměřickým biskupem na Ostrém u Úštěku (foto: Martin Davídek)

Fotogalerie z velkopáteční křížové cesty na Ostrém

Fotogalerie z velkopátečních obřadů v katedrále sv. Štěpána