Začala postní doba

Milena Davídková 26.února 2020

Ve středu 26. února 2020 vstoupila Popeleční středou církev do čtyřicetidenního postního období. Tímto dnem začala postní doba, jež je přípravou na Velikonoce. Půst neznamená jen zdržení se masitých pokrmů a abstinenci, ale zahrnuje i další projevy jako je almužna či projevy křesťanského milosrdenství. Podstatnou je v postním období modlitba, jak uvádí v evangeliu čteném během liturgie o Popeleční středě sám Ježíš Kristus, když říká svým učedníkům (Mt 6,1-6.16-18):

„Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé velebili. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když však dáváš almužnu ty, ať neví tvoje levice, co dělá tvoje pravice, aby tvoje almužna zůstala skrytá, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi stavějí k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému Otci, který je ve skrytosti, a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí. A když se postíte, nedělejte ztrápený obličej jako pokrytci. Ti totiž dělají svůj obličej nevzhledným, aby lidem ukazovali, že se postí. Amen, pravím vám: Ti už svou odplatu dostali. Když se však postíš ty, pomaž si hlavu a umyj si tvář, abys neukazoval lidem, že se postíš, ale svému Otci, který je ve skrytosti; a tvůj Otec, který vidí i to, co je skryté, ti odplatí.“

V litoměřické katedrále zahájil na letošní Popeleční středu biskup Mons. Jan Baxant postní období mší svatou v 7.30 hodin, při které udílel kající znamení popelce se slovy: „Čiň pokání a věř evangeliu“. Popeleční středa (lat. dies cinerum) je dnem přísného postu a při homilii biskup připomněl slova: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“, která jsou variantou výzvy k pokání, a je také možné, aby zazněla při udělování popelce věřícím.

Do těchto čtyřicetidenních kajících dní vyprošujeme mnoho Boží milosti. 

98695Foto: Dominik Faustus


Fotogalerii z Popeleční středy
v litoměřické katedrále si můžete prohlédnout zde