Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov

Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov se nacházejí v areálu bývalého jezuitského kláštera, který navazuje na historický a architektonicky velmi hodnotný areál poutní baziliky Panny Marie Sedmibolestné. Nejstarší část dnešního školního areálu pochází z roku 1650.

Školy nabízejí kvalitní vzdělání žákům a studentům z Krupky a širšího okolí. Individuální přístup k žákům nadaným i s obtížemi je samozřejmostí. Do výuky jsou zařazovány nejnovější aktivizační metody práce, a to projektové vyučování, interaktivní výuka, skupinová výuka a další. Vedle kvalitního vyučovacího procesu nabízejí školy také bohatou mimoškolní činnost dle věkových skupin - školní družina, školní klub, středisko mládeže. Žákům jsou rovněž nabízeny zájmové kroužky či jednorázové akce.

Díky poskytnutému grantu z Finančních mechanismů EHP/Norsko může škola nyní nabídnout svým žákům, jejich rodičům i dalším zájemcům nové prostory pro výuku i mimoškolní činnost.

Kontakt

Mgr. Bc. Jana Pucharová
ředitelka školy
tel.: (+420) 417 862 507 nebo (+420) 736 490 120
e-mail: pucharova@bgbzs.cz
adresa: Koněvova 100, 417 42 Krupka 1
www: http://www.bgbzs.cz/

Projekty

V rámci zvyšování kvality výuky a zlepšování podmínek pro studium i volný čas žáků připravuje škola několik projektů, které by v budoucnu ráda zrealizovala. Veškeré další práce však závisí na tom, kolik finančních prostředků na ně bude možné získat.

Největší snahy jsou nyní vkládány do získání prostředků na zateplení školních budov. Podaří-li se projekt uskutečnit, mohla by škola ušetřit značné náklady na provoz a tyto úspory by mohly být použity na další rozvoj.

V rámci rekonstrukce 3. a 4. podlaží z norských fondů byly připraveny podmínky pro budoucí vestavbu výtahu, aby se škola stala bezbariérovou. Náklady na vybudování výtahu se pohybují okolo 2 milionů Kč.

Pozornost si rovněž zasluhuje záměr vybudování kamerového systému. Škola chce být bezpečným místem pro děti a mládež z Krupky a okolí, a to nejen v době jejich výuky, ale i ve chvílích volna. Již samotná nabídka volnočasových aktivit a přístup školy je důležitou prevencí sociopatologických jevů. Město a široké okolí se však nyní potýkají s velkými problémy s nepřizpůsobivými občany a tím i nárůstem kriminality. Kamerový systém, který by monitoroval okolí školy, by pomohl eliminovat nejen majetkovou trestnou činnost, ale i mnohé další aktivity ohrožující bezpečnost dětí.

Výstavba budovy nové tělocvičny, která by nahradila prostory pro tyto účely nyní využívané. Místnosti v současné době sloužící jako tělocvična (malá a velká) jsou v dosti špatném stavu a pouze nákladnou údržbou je možné je k daným účelům využívat.

Jedním z důležitých úkolů je také záchrana budovy jezuitské rezidence, která je nyní staticky narušena. Jakmile byly problémy se statikou zjištěny, veškeré aktivity, které v této budově probíhaly, musely být přesunuty do jiných prostor. Škola tedy stojí před další starostí, která jí nedovoluje využívat plně svůj potenciál.

Historie

Církevní gymnázium v Bohosudově založili jezuité roku 1679. V roce 1853 povolil císař svým rozhodnutím zřídit jezuitský klášter a započala se výstavba nové seminární budovy. Již v roce 1859 měla škola osm tříd se dvěma sty studenty. Povinným jazykem byla čeština, neboť se zde vzdělával český i německý dorost.

Na počátku 20. století se začalo se stavbou nové školní budovy a gymnázium se dále rozšiřovalo a modernizovalo. Také během 1. světové války zde probíhala pravidelná výuka, škola měla svůj orchestr a pěvecký sbor. Provoz školy ochromila až 2. světová válka, po jejímž skončení se ale provoz gymnázia opět obnovil. Toto však nemělo dlouhého trvání a 14. dubna 1950 byla škola uzavřena. Na nějaký čas areál sloužil jako internační tábor pro kněze a řeholní osoby z kraje. Budovy po roce 1950 převzala Československá armáda, kterou v roce 1968 vystřídala armáda SSSR. Působení vojsk a neúcta k majetku způsobilo téměř totální devastaci. Během této doby zmizely bohaté sbírky motýlů, vzácná sbírka numizmatická, sbírky kamenů a laboratoře. Česká a německá knihovna, ale i vzácná klášterní knihovna byly vyhazovány oknem na nákladní vozy. Jen 11 beden bohosudovského archivu  a přes 400 čísel prvotisků, včetně fotografií Leskovecké bible zachránil P. Rabušic k slušnému zacházení. Neznámo kam však zmizely i vzácné kodexy a celý Migne. Dnes je tomu možná těžké uvěřit, ale svého času areál gymnázia navštěvovalo 470 studentů, o něž se staralo 38 členů kmenového profesorského sboru a 52 osob personálu. Samozřejmostí bylo také plné vybavení včetně velkoobjemové kuchyně a jídelny, vlastní pekárna, výkrmna dobytka, prádelna, vodovod, koupaliště obehnané kabinami, vlastní zahradnictví a ovocné sady, víkendová vila pro konvikt a profesory apod.

Nic z toho, co se zde věky budovalo, však nezbylo a Biskupství litoměřické přebíralo po odchodu sovětské armády objekty ve velmi žalostném stavu. Přes veškeré nesnáze byla, na žádost P. Josefa Cukra a tehdejšího litoměřického biskupa Mons. Josefa Koukla, činnost biskupského gymnázia obnovena. Dne 1. září 1993 usedlo do školních lavic Biskupského gymnázia Bohosudov 156 žáků v sedmi třídách, které se nacházely v opravené jezuitské rezidenci. Po dvou letech se gymnázium přestěhovalo do nově opravených školních prostor jiné budovy a právě v uvolněných prostorech rezidence se poté začala rodit základní škola. Prvních 24 prvňáčků usedlo do lavic ve školním roce 1995/96. Každým rokem tříd přibývalo a to do počtu pěti. Druhý stupeň v té době nemohl být realizován, protože základní škola byla součástí gymnázia. Z daného důvodu došlo v únoru 2002 k rozdělení škol na dva subjekty - Biskupské gymnázium Krupka 1 - Bohosudov a Základní škola při Biskupském gymnáziu Krupka 1 - Bohosudov. Postupně ve škole vedle stávajícího osmiletého studijního programu gymnázia vznikl také program čtyřletý. Počet tříd postupně nabýval až k hodnotám 12 tříd gymnázia a 9 tříd základní školy.

V červnu 2002 byla dokončena oprava druhého nadzemního podlaží v budově C, kam se přestěhovaly děti z prvního stupně základní školy. Druhý stupeň ovšem i nadále sídlil v prostorách gymnázia, a to až do té doby, než se bylo postupně opraveno několik místností ve třetím nadzemním podlaží stejné budovy. Jednotlivé třídy tohoto patra, které se postupně otevřely žákům druhého stupně, mohly vzniknout díky finančním prostředkům od různých dárců  - v roce 2005 proběhly potřebné opravy z daru nadace Renovabis, další místnost mohla být žákům zpřístupněna o dva roky později díky  prostředkům od Nadace ČEZ a téhož roku tomu tak bylo také s učebnou výpočetní techniky, tentokrát opět s poděkováním nadaci Renovabis. I nadále však žáci jedné třídy druhého stupně museli obývat místnost v prostorách gymnázia.

V roce 2009 se po letech mravenčí práce podařilo Biskupství litoměřickému získat dotaci z Finančního mechanismu EHP/Norsko za přispění Města Krupky. Díky dotaci mohla být opravena dvě podlaží budovy základní školy, která nyní nabízejí nové prostory pro výuku i volný čas.