Gymnázium Varnsdorf

Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu zahájilo svou činnost dne 2. září 1996. Gymnázium je postaveno na nadstandardních vztazích mezi žáky a vyučujícími, což se jeví jako funkční a úspěšné. Školu nyní navštěvuje 310 žáků.

Kontakt

Ing. Bc. Jiří Jakoubek
ředitel školy
tel.: (+420) 412 371 423 nebo (+420) 724 264 564
e-mail: jakoubek@bgv.cz

adresa: Střelecká 1800, 407 47 Varnsdorf
www: http://www.bgv.cz/

Historie

Dne 19. 9. 1907 byla slavnostně otevřena budova školy, která byla postavena s cílem zajistit důstojné podmínky pro učitele i studenty při jejich společné cestě za dosažením potřebného vzdělání a ke zvýšení prestiže města. Zanedlouho po slavnostním otevření nové školy byla výnosem vídeňského ministerstva vyučování dne 30. 11. 1907 zřízena Státní reálka.

Následující školní léta Státní reálky, a od roku 1936 Státního reálného gymnázia ve Varnsdorfu, patří, s výjimkou neblahých let 1  a 2. světové války, k těm nejlepším v dosavadní historii. Škola byla v době existence ČSR zřizována a financována státem. Český jazyk se až do června 1938 vyučoval jako povinný předmět. S pomocí radnice a místních podnikatelů byly soustavně rozšiřovány sbírky, posluchárny, učebny a laboratoře ústavu a na škole působili erudovaní a nadšení učitelé - profesoři Emil Slawik, Rudolf Brichta, dr. phil. Jakob Ritter, Johann Hartmann, Ant. Engelnann dr.tech. Josef Mally a další. Nejprve drama rasových zákonů v r. 1938 a potom definitivně závěr války 8. 5. 1945 znamenal odchod oblíbených pedagogů a konec zavedeného ústavu. Dalšímu vývoji školy osud nedopřál kontinuitu gymnazijního studia, potenciál výhodnější polohy při poválečném stěhování národů byl pravděpodobně jednou z příčin, proč bylo gymnázium zachováno v menším Rumburku, a ve Varnsdorfu po roce 1945 nebylo obnoveno.

S výjimkou jedenáctileté střední školy (1953 - 1961) a později zrušené střední všeobecně vzdělávací školy (1961 - 1968) postrádal Varnsdorf a okolí vlastní střední školu s humanitním zaměřením. Krátká, ale významná epizoda Staškova spolkového lužickosrbského reálného gymnázia Ú. M. Š. ve Varnsdorfu (1947 -  949) se týkala pouze studentů z Lužice. Touha po vlastním gymnáziu, obdobná z let přelomu století, byla Městem Varnsdorf opět vyslyšena v červnu 1995. Městská rada a Městské zastupitelstvo ve Varnsdorfu schválilo zřízení samostatného církevního osmiletého gymnázia a pronajalo nové škole za symbolické nájemné všechny potřebné prostory budovy, včetně zařízení a vybavení.

Zásadní bylo rozhodnutí Biskupství litoměřického, především Mons. Josefa Koukla, o zřízení Biskupského gymnázia Varnsdorf (BGV) a podání žádosti o zařazení školy do sítě středních škol České republiky. Po společném úsilí členů Výboru pro zřízení Gymnázia Varnsdorf, kterému předsedal ing. Tomáš Ježek, CSc., při neocenitelné pomoci kanovníka ThMgr. P. Alexeje Baláže a starosty města ing. Vladimíra Bartoně, po doporučení ředitele Školského úřadu Děčín Mgr. Karla Jarolímka a následujícím kladném rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení BGV do sítě škol, zahájilo Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu dne 2. 9. 1996 svou činnost.