Krupka-Bohosudov, bazilika minor Bolestné Matky Boží

Počátky poutní tradice Bohosudova sahají až do období husitských válek. Monumentální chrám Matky Boží Sedmibolestné je obklopen ambity se sedmi kaplemi, jež znázorňují sedm bolestí Panny Marie. Průčelí s dvojicí věží je dílem Ottavia Broggia, sochařskou výzdobu provedl F. Tollinger.

Kromě kazatelny z roku 1714 si pozornost zaslouží hlavní oltář, pod baldachýnem neseným čtyřmi točitými sloupy se nachází pozoruhodný oboustranný oltář s řezbami apoštolů; obrazy na oltářích jsou díly Ignáce Raaba a J. J. Heinische. Nad svatostánkem je v nevelké skříňce umístěna jen 15 cm vysoká soška Piety vyrobená z pálené hlíny.

Varhany

V krásné barokní skříni varhan se skrývá dosud radikálně neopravovaný nástroj, který postavila na počátku 20. století varhanářská firma Heinrich Schiffner z Prahy. Tím byl nahrazen původní barokní nástroj od Tomáše Schwarze z roku 1734.

Stávající nástroj má 28 rejstříků rozdělených do dvou manuálů a pedálu. Zvuk nástroje přitahuje i dnes mnoho posluchačů. Pro tento nástroj komponoval například Miloš Bok svou Missu solemnis, která byla v Bohosudově také natočena. Miloš Bok již několik let diriguje na sv. Štěpána Rybovu mši právě za doprovodu místních varhan. Nástroj však potřebuje nutnou opravu, aby mohl i v budoucnu doprovázet církevní obřady a těšit zájemce o chrámovou hudbu.

Děti, které navštěvuji pěvecké soubory Iuvenes a Berušky, působící při Biskupském gymnáziu a Základní škole Bohosudov, přišly s iniciativou benefičních koncertů, jejichž výtěžek je věnován na restaurování bohosudovských varhan. Prodej CD, které bylo nahráno při jiném koncertě, rovněž přispěje na opravu varhan.

Hledáme stále nové způsoby pro získání potřebných prostředků nejen na zrestaurování varhan - celkové náklady činí přibližně 1,7 mil. Kč (prozatím se podařilo nashromáždit částku 100 tisíc Kč), ale i na opravu celého areálu baziliky, která je již více než 400 let významným poutním místem.

Pro sponzorské dary byl Římskokatolickou farností Bohosudov zřízen i transparentní účet číslo 5028890001/5500.