Lenešice, kostel sv. Šimona a Judy

V povodí řeky Ohře, jíž staří Keltové nazývali Agara (Měsíční řeka), pod sopečnými kopci Českého středohoří, nachází se malebná obec Lenešice.

Nejnovější výzkumy dokazují, že toto místo bylo osídleno již pravěkými lidmi, avšak první zmínky o obci samotné nalezneme až v konfirmačním privilegiu krále Přemysla Otakara I. z roku 1226. Zde je zanesena jako majetek kláštera premonstrátek v Doksanech.

Dominantou obce vždy býval kostel sv. Šimona a Judy. Nápis dochovaný na nárožním kameni věže kostela datuje jeho výstavbu do roku 1262. V této době působil zde opat benediktinského kláštera „Porta Apostolorum v Postoloprtech Berthold a farář Křišťan. Kostel v Lenešicích patří k nejvýznamnějším sakrálním památkám regionu především díky své prvotní podobě svázané s románským obdobím. Na stavbě se značně podílel klášter Porta Apostolorum v Postoloprtech, ze kterého se dochovalo pouze pozoruhodné sdružené okno a několik méně významných zbytků. Právě i díky této skutečnosti je lenešický kostel velice významným a ojedinělým dokladem vyspělé stavební úrovně místní klášterní huti.

Ačkoliv kostel procházel během let různými opravami, kdy mu byla například v roce 2002 vyměněna střešní krytina, v červenci roku 2008 došlo k náhlému zřícení věže. Věž sebou strhla i kruchtu s varhanami. Dramatičnost této události dokládají fotografie pořízené krátce po zřícení, na kterých je možné vidět v sutinách a vzdouvajícím se oblaku prachu věžní hodiny s přesnou hodinou pádu. Celá památka takto došla vážného statického narušen. Ještě koncem téhož roku vypsalo Biskupství litoměřické z podnětu Lenešického okrašlovacího spolku, o. s. a ve spolupráci s Obecním úřadem Lenešice výběrové řízení na vypracování projektové dokumentace.

Lenešický okrašlovací spolek, o. s. je sdružením vzniklým právě za účelem opětovné výstavby zřícené části kostela v Lenešicích a jeho celkové obnovy. Vzhledem k historické hodnotě lenešického kostela bude během celé rekonstrukce dbáno na maximální využití původních kvádrů a stavebních technik platných pro danou dobu. Zřícení věže umožnilo rozšířit archeologům např. poznání o místním osídlení, způsobech zdění a opracování kamene, které je u staveb stojících vyloučené. Za účelem přesného zdokumentování všech poznatků vznikla rovněž expertní skupina, která tak doplní Stavebně-historický průzkum památky (1997 Elbl, Macek).

Po dokončení rekonstrukce bude kostel opětovně vysvěcen, aby mohl i nadále sloužit svému účelu. Zároveň bude v prostorách pod věží umístěn původní nárožní kámen s nápisem o založení kostela (do věže bude vsazena kopie), který bude doplněn nálezy z místa a popisem obnovy. V přední části kostelní lodi na místě nenávratně zničených bočních oltářů je počítáno s instalací stálé expozice sakrálních předmětů. Obnovený kostel dále nabídne prostory pro koncerty duchovní hudby a nová věž bude příležitostně zpřístupněna, aby si lidé mohli vychutnat nezvyklý pohled na České středohoří, město Louny a údolí řeky Ohře.

Financování obnovy památky

Postupná obnova poškozeného kostela je financována za pomoci dotací, veřejné sbírky, darů a mnoha akcí pořádaných právě na podporu záchrany této významné památky.

Celkové náklady na obnovu kostela jsou odhadovány na téměř 25 mil. Kč.

Kontakt

Zdeněk Plaček
tel.:
(+420) 606 634 286
e-mail: zdenek.placek@lenos.cz

Jiří Plaček
tel.:
(+420) 736 505 110
e-mail: jiri.placek@lenos.cz

Adresa

Lenešický okrašlovací spolek, o. s.
Nová 219
439 23 Lenešice

Bankovní spojení: 2700031982/2010 -Fio Praha

Veškeré informace k obnově památky můžete sledovat na www.lenos.cz