Milešov, kostel sv. Antonína Paduánského

Kostel byl postaven v letech 1669 - 1680 podle projektu architekta Antonia della Porty (1731/32 - 1702) na vyvýšenině jihozápadního okraje obce a byl původně koncipován jako pohřební kaple rodu Kaplířů ze Sulevic. Stavba je typově odvozena od kostela Il Gesú v Římě (G.B.Vignola, 1568), který inspiroval dispozicí a fasádou řadu raně barokních (zejména jezuitských) chrámů v Evropě. Boční lodi jsou u těchto kostelů nahrazeny systémem různě hlubokých, někdy i průchozích, bočních kaplí. V rámci první doložené větší stavební úpravy v době vrcholného baroka vznikly u presbytáře patrové přístavky dvou oratoří nad sakristií a protější kaplí, dále sanktusník na rozhraní střechy lodi a presbytáře a hlavní vstupní dveře severního průčelí datované 1756. Dnešní podoba kruchty je z přestavby v 2. pol. 18. stol. Další stavební úpravy proběhly koncem 19. století, při nich došlo k nové úpravě bočních fasád a fasády presbytáře.

Vnitřní vybavení kostela je silně poškozeno vlivem červotoče, zvýšené vlhkosti zdiva. V důsledku několikanásobného vykradení, zůstaly v interiéru pouze kostelní lavice a čtyři oltářní obrazy v bočních kaplích. V kryptě kostela byl roku 1686 pochován jeho stavebník, Zdeněk Kašpar Kaplíř ze Sulevic s odznaky své vojenské hodnosti. Proces postupné devastace kostela a jeho okolí bylo dovršeno zřícením dřevěné zvonice a vyloupením Kaplířovy krypty.

V současné době díky především mimořádné iniciativě pana JUDr. Vladimíra Elledera, který podnítil zájem o kostel a jeho význam ve vztahu k zásluhám Zdeňka Kašpara Kaplíře jako obránce Vídně a tím i celé střední Evropy před tureckým vpádem v roce 1683, se postupně ustavuje společenství - Kruh přátel kostela v Milešově - s cílem dosáhnout obnovy kostela sv. Antonína Paduánského a tím uchránit hodnotnou architektonickou památku a obnovit pietní vztah k památce a odkazu Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic.

Díky Milešovskému spolku přátel přírody a občanům Milešova se na jaře roku 2012 podařilo upravit okolí kostela a vyčistit starý hřbitov od náletů a staré trávy. Postupně se snad s pomocí všech přátel podaří navrátit tomuto baroknímu skvostu jeho původní podobu.

Financování obnovy památky

Akce obnovy bude částečně financována z dotačního programu Ministerstva kultury ČR - Program záchrany architektonického dědictví.

1. etapa celkové obnovy kostela

  • obnova části střechy (krovy, krytina, klempířské práce)
  • zednické práce na reversní straně průčelí

Plánované náklady v roce 2012 ve výši cca 0,6 mil. Kč.

2. etapa

V roce 2013 pokračovala oprava kostela dokončením pokrývačských a tesařských prací na krovu lodi kostela. Dále byly provedeny zednické práce vedoucí ke zpevnění nadstřešního průčelí kostela, toto je tedy nyní staticky zajištěno. Náklady na tuto etapu činily 0,45 mil. Kč.

Odhad celkových nákladů renovace kostela sv. Antonína Paduánského činí přibližně 25 milionů Kč.

Kontakt

Ing. Luděk Záhejský
stavební technik vikariátu
tel.: (+420) 416 707 563
mobil: (+420) 731 402 570
e-mail:zahejsky@dltm.cz nebo info@kostel-milesov.cz

Více informací včetně celkového programu obnovy naleznete na www.kostel-milesov.cz