Základní škola Antonína Bratršovského, Jablonec nad Nisou

Jsme základní devítiletá škola s menším počtem žáků ve třídách.

Výjimečnost naší školy spočívá v tom, že nabízíme nejenom kvalitní a moderní výuku, ale také výchovu orientovanou na tradiční křesťanské hodnoty - lásku, důstojnost a úctu k člověku a k životu ve všech jeho formách. Vedeme žáky k vnímavosti k potřebám druhého, učíme respektovat jedinečnost lidské bytosti. Každého žáka přijímáme pozitivně a uvědomujeme si, že každý z nich je jedinečný.

Jedním z důvodů, proč rodiče stále více vyhledávají školu s menším počtem žáků, je ten, že se snaží najít pro vzdělávání svého dítěte bezpečné prostředí, ve kterém nabude nejenom kvalitních znalostí a k životu potřebných kompetencí, ale ve kterém také nezanikne osobitost a jedinečnost každého žáka. Naši školu nejlépe charakterizuje právě nadstandartní péče o každého jednotlivce, moderní vybavení, bezpečné prostředí a velmi úzká partnerská spolupráce s rodiči.

Škola je otevřená pro všechny žáky. Naprostá většina současných žáků je z nevěřících rodin, které si přejí pro své děti nejenom kvalitní vzdělávání, ale také přátelské prostředí a výchovu v duchu zásad etického chování, případně základní náboženskou nauku pro získání širšího rozhledu a růst osobnosti dle vlastního zvážení.

V současné době škola zůstává věrná své letité tradici výchovy v duchu zásad etického chování, nadále věnuje velkou pozornost výuce cizích jazyků, a zároveň v souladu s požadavky dnešní doby přichází s nabídkou většího počtu vyučovacích hodin pro přírodovědné předměty, maximální pozornost věnujeme výuce matematiky a informatiky.

Naše škola je dobrá alternativa pro všechny motivované žáky, kteří například neuspěli u přijímacího řízení na víceletá gymnázia, ale mají ambice tak učinit po absolvování základní školy.

Za vzdělávání v naší škole se platí školné ve výši 900,- Kč měsíčně (9 000,- Kč za jeden školní rok).

V rámci školného nabízíme bezplatné služby školní družiny a široký výběr z nabídky kroužků.

Dále nám to umožňuje poskytnout:

 • Kvalitní vzdělání a menší počet žáků vtřídních kolektivech (maximální počet 20 žáků ve třídě)
 • Nadstandartní péči a individuální přístup k žákům
 • Bezpečné prostředí, přátelské partnerské vztahy
 • Otevřenost kmoderním trendům vzdělávání (v každé třídě interaktivní tabule)
 • Mimořádnou přípravu pro studium na středních školách formou posílené výuky předmětu Matematika
 • Volitelnost předmětů Etická výchova nebo Náboženství - vždy dle zájmu žáků a jejich zákonných zástupců
 • Jazyky - Anglický jazyk (od 1. ročníku), druhý cizí jazyk od 6. ročníku dle zájmu žáků: Německý nebo Francouzský jazyk

Dlouhodobě sídlíme ve dvou budovách.

Jedna z nich, kterou škola dlouhodobě používala, je dobře známá Háskova vila (Průběžná 12/368) postavená ve třicátých letech dvacátého století. Ve školním roce 2013-2014 pro potřeby výuky žáků 1. - 4. ročníku sloužila naposledy, protože 7. července 2014 zřizovatel školy Biskupství litoměřické předalo Základní škole Antonína Bratršovského k užívání nově zakoupenou budovu v Opletalově ulici 1266/4, která od 1. září 2014 slouží pro vzdělávání žáků 1. stupně.

Ředitelství školy a 2. stupeň sídlí v budově v Saskově ulici 34/2080.

Od školního roku 2011-2012 funguje v naší škole školní klub.

Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu Základní školy Antonína Bratršovského s motivačním názvem „Škola pro život, č. j.: 92/2007.

Každý žák je individualita, a jako takovou ho přijímáme, pomáháme objevovat sama sebe a rozvíjet své schopnosti. Používáme moderní výukové metody, vedeme žáky ke kritickému myšlení, k řešení problémů, úvahám a hledání odpovědí. Přitom se snažíme jim naslouchat a vést k dodržování morálních zásad, především k pozornosti a toleranci k člověku a k slušnému chování obecně. Naší prioritou není přeplněná třída, a proto máme na své žáky dostatek času k individuálnímu přístupu, a to jak k žákům mimořádně nadaným, tak k žákům se specifickými poruchami učení. Ve školní družině a školním klubu mají již od brzkého rána žáci možnost pobytu v bezpečném prostředí, kde se mohou soustředit na výuku, konzultovat s učiteli domácí úkoly a případné nejasnosti. Ve volném čase si žáci vybírají z bohaté nabídky školních kroužků.

Kontakt

PhDr. Janina Křimská
ředitelka školy
tel.: 737 476 635

I. stupeň
tel:
604 238 231

II. stupeň
tel: 604 244 232

e-mail: sekretariat@zsab.cz

Adresa:
I. stupeň
Opletalova 1266/4
466 01 Jablonec nad Nisou

II. stupeň
Saskova 34/2080´
466 01 Jablonec nad Nisou

Web: http://www.zsab.cz/

Historie školy

 • Škola byla založena při jablonecké farnosti v roce 1992. Zakladateli školy byli pedagog a dlouholetý děkan Římskokatolické farnosti v Jablonci nad Nisou pater Antonín Bratršovský (+ 16. 5. 2006) a učitelka Mgr. Jana Kocourková, její první a dlouholetá ředitelka. Velkou roli při zakládání školy sehrála také podpora přátel školy z města Weinfelden, kanton Thurgau ve Švýcarsku v čele s kanovníkem Theo Scherrerem, kteří poskytli finanční prostředky na rekonstrukci budovy v Saskově ulici. Se zřízením školy pomáhal i tehdejší biskup litoměřický Josef Koukl, její doživotní příznivec.
 • V roce 2003 přijala škola jméno majora Rudolfa Háska na památku významného předválečného občana Jablonce nad Nisou, ruského legionáře české národnosti, exportéra, účastníka protinacistického i protikomunistického odboje a exilového organizátora.
 • Od 1. září 2013 nese škola čestný název jednoho ze zakladatelů, pedagoga a dlouholetého děkana Římskokatolické farnosti patera Antonína Bratršovského.
 • Od 1. září 2014 získala škola novou budovu vcentru města (Opletalova 1266/4) pro vzdělávání žáků 1. stupně.