Právní odbor

Právní odbor vyřizuje veškerou právní agendu Biskupství litoměřického. Ve věcech právních poskytuje pomoc oddělením biskupství, za účelem koordinace činnosti úřadu biskupství spolupracuje s odbory a sekretariátem generálního vikáře. Posuzuje právní stránku smluvních vztahů uzavíraných biskupstvím – statutárnímu zástupci biskupství předkládá ke schválení listiny uzavírané biskupství podřízenými subjekty (tj. zejména farností), za tímto účelem doručených na adresu úřadu biskupství.

Právní odbor poskytuje kromě shora uvedené právní pomoci biskupství metodickou a organizační pomoc farnostem či biskupstvím zřízených subjektů, zpravidla formou konzultací a doporučení či návodů k sepisu příslušných listin (event. vzory smluv) – vždy za předpokladu písemné žádosti administrátora a s jeho součinností (sdělení potřebných dat, předložení listin a jasného stanoviska administrátora k problému či návrhu, o něž v dané věci jde). V odůvodněných případech vyřizuje ad hoc právní záležitost jednotlivých farností (právní složitost kauzy, ekonomická situace), činí tak na základě písemné odůvodněné žádosti administrátora farnosti či okrskového vikáře, a to se souhlasem vedoucího oddělení. Právní oddělení vede evidenci smluv, uzavíraných či schvalovaných Biskupstvím litoměřickým, pomáhá vyřizuje dědickou agendu po zemřelých kněží a dalších osobách za předpokladu, že kněží či třetí osoby odkázaly majetek ve prospěch římskokatolické církve.

Právní odbor zastupuje biskupství, za předpokladu shora též jemu podřízené právnické subjekty (dle plné moci ad hoc) při jednáních se soudy, notáři, orgány státní správy a dalšími úřady a institucemi atd. Pro tyto subjekty dále vyřizuje příslušné úseky trestněprávní agendy, tj. zejména připojování se k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody způsobené Biskupství litoměřickému a podřízeným právnickým osobám způsobenou protiprávním jednáním třetích osob a vymáhání náhrad za takto způsobené škody.

Agenda právního odboru je vyřizována zčásti externím právníkem - advokátem.

Vedoucí právního odboru

Mgr. Adam Lutišan
tel.: (+420) 416 707 532
mobil: (+420) 731 402 548
e-mail: lutisan@dltm.cz, pravni@dltm.cz

Referentka

Mgr. Eva Navrátilová
tel.: (+420) 416 707 564
e-mail: navratilova@dltm.cz