Úřad generálního vikáře

Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem diecézního biskupa s toutéž výkonnou mocí, pokud si ji biskup nevyhradí pro sebe nebo pokud ji nesvěřil do pravomoci některého biskupského vikáře. Zároveň je stejně jako diecézní biskup statutárním orgánem Biskupství litoměřického. Generální vikář je ředitelem kurie a je bezprostředně nadřízen jednotlivým oddělením biskupské kurie. Pro operativní řízení a koordinaci správních záležitostí Biskupství litoměřického svolává a řídí porady podřízených oddělení kurie. Z titulu své funkce je členem biskupské rady. Dále je povinen předávat biskupovi zprávu o hlavních záležitostech, které kurie vyřizuje, a nikdy nesmí jednat proti vůli a úmyslům biskupa.

K administrativnímu zajištění agendy je zřízen sekretariát generálního vikáře.

Generální vikář

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
e-mail: davidek@dltm.cz

Koordinátor, referent pro styk s veřejností

Dominik Faustus
mobil: (+420) 734 871 023
e-mail: faustus@dltm.cz

Referentka pro církevní školství

Bc. Gabriela Doušová
mobil: (+420) 603 515 123
e-mail: dousova@dltm.cz

Administrátor IT

Ing. Bc. Tomáš Jakoubek, DiS.
mobil: (+420) 723 003 078
e-mail: jakoubek@dltm.cz

Grafička, redaktorka,
koordinátorka projektu Noc kostelů

Milena Davídková
mobil: (+420) 603 994 727
e-mail: davidkova@dltm.cz

Cizojazyčná korespondence

Ing. Jana Hovorková, Ph.D.
e-mail: jana.hovorkova@dltm.cz